ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5784 จากทั้งหมด 5901 หน้า แสดงรายการที่ 115661 - 115680 จากข้อมูลทั้งหมด 118011 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
115661 ขออนุมัติหลักการให้ความช่วยเหลือพันธุ์พืชแก่กสิกรโดยวิธีไม่ให้เปล่า 21/03/2504
115662 การจัดงานรัฐพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญปี 2504 21/03/2504
115663 ขออนุมัติเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ เป็นกรณีพิเศษ 21/03/2504
115664 ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ความมั่นคงประจำสำนักงานความมั่นคง สปอ. 21/03/2504
115665 แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม 21/03/2504
115666 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 21/03/2504
115667 ขออนุมัติย้ายสถานอบรมและฝึกอาชีพไปอยู่ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 21/03/2504
115668 ระเบียบการจ่ายเงินค่าทำการล่วงเวลา พ.ศ. .... 21/03/2504
115669 รัฐบาลเกาหลีขอเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยไปเยือนสาธารณรัฐเกาหลีในฐานะแขกของรัฐบาล 21/03/2504
115670 ร่างพระราชบัญญัติประถมศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... 21/03/2504
115671 การขออนุญาตทำการไฟฟ้าชั่วคราวที่ ตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 21/03/2504
115672 นางบุญนาค กรรณสูตร ขอต่ออายุทำการไฟฟ้าชั่วคราวที่ตลาดดอนหวาย ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 21/03/2504
115673 การสร้างสนามบินใน 4 จังหวัดภาคใต้ 21/03/2504
115674 ผลการประกวดราคาโรงไฟฟ้ากระบี่ 21/03/2504
115675 ฝ่ายญี่ปุ่นขอแก้ไขข้อความปลีกย่อยในข้อตกลงเกี่ยวแก่วิธีปฏิบัติในการดำเนินคดีอาญาแก่ทหารสหประชาชาติที่กระทำความผิดขึ้นในญี่ปุ่น 21/03/2504
115676 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดธุรกิจธนาคารออมสิน พ.ศ. 2504 พร้อมด้วยกฎกระทรวง 21/03/2504
115677 ขออนุมัติเพิ่มเติมระยะเวลาจัดการประชุมของสหประชาชาติว่าด้วยการทำแผนที่สำหรับเอเซียและตะวันออกไกลครั้งที่3 ณ ศาลาสันติธรรมกรุงเทพฯ 21/03/2504
115678 รายงานผลการประชุมเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาการท้องถิ่น ณ เมืองบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์ 21/03/2504
115679 คณะกรรมการจัดดำเนินงานเกี่ยวกับอุบัติเหตุ 21/03/2504
115680 ลดภาษีสุรา (แอลกอฮอล์) ใช้ในการอุตสาหกรรมผลิตยารักษาโรค 21/03/2504
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี