ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5783 จากทั้งหมด 6006 หน้า แสดงรายการที่ 115641 - 115660 จากข้อมูลทั้งหมด 120112 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
115641 แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประสานงานเขื่อนลำน้ำพอง 02/04/2506
115642 การเรียกชื่อจังหวัดภาคใต้ 02/04/2506
115643 ทหารช่างนาวีสหรัฐให้ความช่วยเหลืองานพัฒนาชุมชน 02/04/2506
115644 ขออนุมัติเงินงบประมาณการเดินทางไปศึกษาและดูกิจการในต่างประเทศของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ชุดที่ 5 เพิ่มเติม 02/04/2506
115645 ขออนุมัติบริจาคตราไปรษณียากร จำนวน 2 แสนดวงแก่กระทรวงเกษตร 02/04/2506
115646 ขออนุมัติหลักการซื้อที่ดินขยายบริเวณกระทรวงสาธารณสุข 02/04/2506
115647 การขอเช่าซื้อและขอเช่าโรงงานกระดาษบางปะอิน 02/04/2506
115648 การก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัด 02/04/2506
115649 ขอรับความเห็นชอบในการแต่งตั้งพนักงานชั้นรองผู้ว่าการและชั้นผู้อำนวยการฝ่าย 02/04/2506
115650 การจัดตั้งกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ 02/04/2506
115651 การขายข้าวให้รัฐบาลลาว 02/04/2506
115652 ร่างพระาราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติตรวจสอบการปฏิบัติเกี่ยวแก่ภาษีอากรและรายได้อื่นของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... 02/04/2506
115653 แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงการคลัง 02/04/2506
115654 ร่างพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ... 02/04/2506
115655 ธนาคารแหลมทอง จำกัด ขอยืดเวลาผ่อนชำระหนี้ ** 26/03/2506
115656 แต่งตั้งข้าหลวงพาณิชย์ประจำฮ่องกง ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยฑูตการพาณิชย์ประจำสถานเอกอัครราชฑูต ณ ไทเป อีกตำแหน่งหนึ่ง 26/03/2506
115657 โครงการพัฒนากิจการโทรเลขท้องถิ่น พ.ศ.2507-2509 26/03/2506
115658 ที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทราบ (1)ให้พิจารณาปรับปรุงกิจการการประปา กิจการไฟฟ้า กิจการโทรเลข (2)กรพัฒนาทางภาคใต้ (3)การจัดตั้งโรงรียนเกษตรที่อำภอหลังสวน (4)รายได้ของรัฐ (5)การแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช (6)ข้าวสาลี 26/03/2506
115659 ร่างกฎกระทรวงเพื่อเพิกถอนป่าคุ้มครอง ป่าโคกปริเม็ง จังหวัดนราธิวาส ทั้งหมด 26/03/2506
115660 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 26/03/2506
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี