ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5783 จากทั้งหมด 5863 หน้า แสดงรายการที่ 115641 - 115660 จากข้อมูลทั้งหมด 117250 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
115641 การขออนุญาตทำการไฟฟ้าชั่วคราวที่ตำบลเสาธง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 03/06/2503
115642 ดวงตราไปรษณียากรที่ระลึกฉลองวันเด็กแห่งชาติ 03/06/2503
115643 นายบุญทอง สันติกาญจน์ ขอสัมปทานตั้งโรงทำการไฟฟ้าที่ตำบลเขาน้อยอำเภอปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 03/06/2503
115644 ร่างระเบียบการเบิกจ่ายเงินยังชีพให้ข้าราชการบางจังหวัดในภาคใต้ (ย.ช. ภาคใต้) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2503 03/06/2503
115645 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่..(พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช 2481 (กำหนดป่ายางลำห้วยแม่ประจันต์ จังหวัดเพชรบุรี เป็นป่าสงวน) 03/06/2503
115646 จำนวนนักเรียนระดับต่าง ๆ 03/06/2503
115647 สัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมาย 03/06/2503
115648 การบำรุงรักษาพระราชอุทยานสราญรมย์ 03/06/2503
115649 ขออนุมัติให้ข้าราชการศุลกากรประจำในต่างประเทศ 03/06/2503
115650 ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. .... 03/06/2503
115651 การกู้เงินค่าพืชกสิกรรมเหลือใช้ (PL480) ครั้งที่ 2 27/05/2503
115652 การให้ความช่วยเหลือทางการศึกษาแก่ประเทศลาว 27/05/2503
115653 การสั่งจ่ายฎีกาที่ไม่มีเอกสารครบถ้วนตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 27/05/2503
115654 ขอรับนโยบายเกี่ยวกับการขนส่งสินค้า 27/05/2503
115655 การให้เช่าโรงงานทอกระสอบบางกระสอ 27/05/2503
115656 ร่างกฎกระทรวง (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบ ทหารเรือ ฉบับที่ .. 27/05/2503
115657 ร่างพระราชกฤษฎีกายุบเลิกองค์การพลังงานไฟฟ้าลิกไนท์ พ.ศ. 25.. และร่างพระราชบัญญัติการลิกไนท์ พ.ศ. 25.. 27/05/2503
115658 บริษัท เสตรท คอนโซลิเดเต็ด ทินไมน์ จำกัด ขอประนีประนอมเกี่ยวกับภาษีอากร 27/05/2503
115659 การก่อสร้างระบบโทรคมนาคม 27/05/2503
115660 เบี้ยประชุมคณะกรรมการองค์การพลังงานไฟฟ้าลิกไนท์ 27/05/2503
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี