ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5783 จากทั้งหมด 5901 หน้า แสดงรายการที่ 115641 - 115660 จากข้อมูลทั้งหมด 118011 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
115641 ขอต่อเวลาราชการ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ 28/03/2504
115642 รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงแหล่งชุมชนใหม่ 28/03/2504
115643 ประเทศลาวขออนุญาตนำสัตว์ผ่านราชอาณาจักร 28/03/2504
115644 แต่งตั้งอุปนายกกิตติมศักดิ์ในคณะลูกเสือแห่งชาติ (พลเอกประภาส จารุเสถียร) 28/03/2504
115645 ขออนุมัติให้ผู้ยื่นคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรมได้รับสิทธิและประโยชน์ ตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2503 28/03/2504
115646 ขออนุมัติแก้ไขสัญญา 28/03/2504
115647 ขออนุมัติเลื่อนข้าราชการพลเรือนชั้นเอกขึ้นเป็นชั้นพิเศษ ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดขึ้นเป็นชั้นพิเศษ 28/03/2504
115648 (1)ระเบียบวาระประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญ) ครั้งที่ 1 (2)ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (3)ให้สภาร่างรัฐธรรมนูญพักการประชุมในฤดูร้อน (4)ขยายเวลาหยุดพักผ่อนในฤดูร้อน 28/03/2504
115649 ขอให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณพิเศษสำหรับค่าใช้จ่ายในการสำรวจสมุทรศาสตร์ในอ่าวไทยตามโครงการ2 ปี 28/03/2504
115650 การก่อสร้างโรงฝึกงาน บ้านพักภารโรงส้วม วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี 28/03/2504
115651 ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่...) พ.ศ.... 28/03/2504
115652 คำร้องของผู้ต้องหามีการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ 21/03/2504
115653 เอกอัครราชทูตโซเวียตเข้าเฝ้าฯ เพื่อถวายสาส์นจากประธานาธิบดีโซเวียต 21/03/2504
115654 พระราชทานเงินซื้อเครื่องกลั่นน้ำ 21/03/2504
115655 การแต่งตั้งคณะผู้แทนไทยในการประชุมคณะมนตรี สปอ. ครั้งที่ 7 21/03/2504
115656 การขึ้นบัญชีการสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนขั้น 21/03/2504
115657 การจัดสรรงบประมาณที่ได้รับความช่วยเหลือจาก ไอ.ซี.เอ.สำหรับปี 2504 21/03/2504
115658 การสำรวจการตกตะกอนในลำน้ำเจ้าพระยา 21/03/2504
115659 การกู้เงินเพื่อสร้างระบบส่งกำลังไฟฟ้าและปรับปรุงระบบจำหน่ายสำหรับการไฟฟ้าต่างๆ ในเขตยันฮี 21/03/2504
115660 ขออนุมัติส่งผู้แทนไทยไปประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาของ เอฟ.เอ.โอ. เพื่อพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับการจำหน่ายอาหารเหลือใช้ให้แก่ประเทศที่ขาดแคลน 21/03/2504
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี