ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5782 จากทั้งหมด 5901 หน้า แสดงรายการที่ 115621 - 115640 จากข้อมูลทั้งหมด 118011 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
115621 ผลการพิจารณาตรวจสอบบัญชีรายการเครื่องจักรเพื่องดเว้นอากรขาเข้า 04/04/2504
115622 อนุมัติเลื่อนข้าราชการพลเรือนรัฐพาณิชย์ชั้นเอกขึ้นเป็นชั้นพิเศษ (นายเชื้อ เรืองสวัสดิ์) 04/04/2504
115623 อนุสัญญาว่าด้วยการรับรองสิทธิในอากาศยานระหว่างประเทศ 04/04/2504
115624 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่.. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช 2481 (เพื่อกำหนดป่าน้ำตกพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี เป็นป่าสงวน) 04/04/2504
115625 ขออนุมัติแต่งตั้ง ม.ร.ว.จักรทอง ทองใหญ่ เป็นรองประธานกรรมการบริหารกิจการขององค์การอุตสาหกรรมห้องเย็น 04/04/2504
115626 แผนดำเนินงานศูนย์ฝึกการบินพลเรือนในประเทศไทย 04/04/2504
115627 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่... (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช 2481 (เพื่อกำหนดป่ากะเปอร์ จังหวัดระนอง เป็นป่าคุ้มครอง) 04/04/2504
115628 การก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินสายโชคชัย-เดชอุดม 04/04/2504
115629 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ขอให้พิจารณาเรื่อง หนี้สินและค่าเช่าที่ดิน บริเวณแหล่งปรับปรุงชุมชน 04/04/2504
115630 การจัดส่งคณะนาฎศิลปไปแสดงที่ประเทศญี่ปุ่น 04/04/2504
115631 โครงการรับโอนโทรศัพท์หัวเมืองขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย 04/04/2504
115632 การแสดงความขอบคุณของประเทศภาคีสมาชิก สปอ.ที่ได้รับการต้อนรับจากฝ่ายไทย ในการมาประชุมที่กรุงเทพฯ 04/04/2504
115633 การเข้าเป็นภาคีความตกลงว่าด้วยเอกสิทธิและความคุ้มกันของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศและร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ในประเทศไทย พ.ศ.... 04/04/2504
115634 การกู้เงินจากธนาคารเอกสปอร์ต-อิมปอร์ต แห่งสหรัฐอเมริกา เพื่อการสร้างถนนกรุงเทพฯ-ตราด 04/04/2504
115635 ความช่วยเหลือของเยอรมนี 1 ล้านเหรียญมาร์คที่ส่งผ่านทางองค์การสหประชาชาติ 04/04/2504
115636 ขอโอนข้าราชการ (นายอุดมศักดิ์ ภาสะวณิช) 28/03/2504
115637 เทศบาลเมืองภูเก็ตขอซื้อที่ดินราชพัสดุ 28/03/2504
115638 ขออนุมัติผ่อนผันแจ้งการครอบครองที่ดิน 28/03/2504
115639 ร่างพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหาร พ.ศ. 25.. 28/03/2504
115640 การขอยกเว้นภาษีการซื้อโภคภัณฑ์ในการซื้อรถยนต์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ 28/03/2504
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี