ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5782 จากทั้งหมด 5863 หน้า แสดงรายการที่ 115621 - 115640 จากข้อมูลทั้งหมด 117250 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
115621 วันต้นไม้ประจำปีของชาติ 08/06/2503
115622 โครงการชำระหนี้เงินกู้ขององค์การ ร.ส.พ. 08/06/2503
115623 การค้าสัตว์ปีกกับต่างประเทศ 08/06/2503
115624 โครงการกิจการไฟฟ้าอำเภอกิ่งอำเภอและสุขาภิบาลทั่วราชอาณาจักรจำนวน 225 แห่ง 08/06/2503
115625 โครงการจัดตั้งกิ่งอำเภอทั่วราชอาณาจักร 08/06/2503
115626 ร่างพระราชบัญญัติฝิ่น พ.ศ... และการควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับฝิ่น 03/06/2503
115627 การติดต่อเคลื่อนไหวของชาวจีนในไทยกับชาวจีนในผืนแผ่นดินใหญ่ ในเดือนมกราคม 2503 03/06/2503
115628 เดนมาร์กเสนอที่จะร่วมมือกับไทยทำการสำรวจเรื่องราวก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย 03/06/2503
115629 ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.... 03/06/2503
115630 การตั้งกลุ่มพ่อค้า และร่างพระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 03/06/2503
115631 ขออนุมัติใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองทัพบกเป็นเงินราชการลับ 03/06/2503
115632 สถานฑูตเยอรมนีเดิมที่กรุงเทพฯ 03/06/2503
115633 ขออนุมัติให้น.ส.สาคร อรุณเวชไปปฏิบัติงานในประเทศลาว 03/06/2503
115634 นโยบายภาคสงวนเหมืองแร่ 03/06/2503
115635 ร่างพรบ.โอนกรรมสิทธิ์ที่วัดวัดปรก ที่ธรณีสงฆ์วัดกลางเกร็ด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด และที่วัดสนามใต้ ตำบลท่าทราย อ.เมืองฯจ.นนทบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ.25.. 03/06/2503
115636 การแสดงความคิดเห็นของข้าราชการและพนักงานองค์การต่าง ๆ 03/06/2503
115637 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ปลูกสร้างอาคารให้เข่าซื้อในที่ดินของสพ.ทบ. 03/06/2503
115638 ร่างระเบียบการเบิกจ่ายเงินยังชีพให้ข้าราชการบางจังหวัดในภาคใต้(ย.ช.ภาคใต้) (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2503 03/06/2503
115639 การทำสนธิสัญญาทางไมตรีและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐเอเมริกา 03/06/2503
115640 การแต่งตั้งข้าหลวงพาณิชย์ประจำเมืองฮ่องกง เป็นกงสุลอีกตำแหน่งหนึ่ง 03/06/2503
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี