ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5781 จากทั้งหมด 5863 หน้า แสดงรายการที่ 115601 - 115620 จากข้อมูลทั้งหมด 117250 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
115601 ร่างพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี พ.ศ. 25.. และร่าง พรฎ. กำหนดเครื่องหมายสำหรับระดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และที่ใช้เป็นดุมเสื้อ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 15/06/2503
115602 การแต่งตั้งสมาชิกฝ่ายไทยในศาลประจำอนุญาโตตุลาการ ณ กรุงเฮก 15/06/2503
115603 เลื่อนข้าราชการชั้นพิเศษ 1นาย 15/06/2503
115604 (1)การทำสัญญาส่งเสริมอุตสาหกรรม (2)การทำสัญญาส่งเสริมอุตสาหกรรม 15/06/2503
115605 ขออนุมัติให้นายแพทย์ สุชาติ เจตนเสนไปร่วมสำรวจโรคพยาธิใบไม้เลือดในลุ่มแม่น้ำโขงร่วมกับองค์การอนามัยโลก 08/06/2503
115606 การเจรจาขายข้าวให้อินเดีย 08/06/2503
115607 พิธีฉลองเอกราชของคองโก 08/06/2503
115608 ชาวจีนผู้ลี้ภัยทางภาคเหนือของประเทศไทย 08/06/2503
115609 ขอแต่งตั้งกรรมการร่างกฎหมาย 08/06/2503
115610 การสั่งจ่ายฎีกาที่ไม่มีเอกสารครบถ้วนตามความในมาตรา25แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 08/06/2503
115611 ค่าใช้จ่ายในการปราบปรามโจรคอมมิวนิสต์ ภาคใต้ปี 2503 08/06/2503
115612 ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลนครเชียงใหม่ ในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พ.ศ. .... 08/06/2503
115613 การซื้อสำนักงานของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง 08/06/2503
115614 ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย พ.ศ.25.. 08/06/2503
115615 ขออนุญาตให้องค์การอุตสาหกรรมห้องเย็นซื้อหุ้นโรงงานฆ่าสัตว์ 08/06/2503
115616 ขออนุมัติใช้ข้อบังคับว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์พนักงานองค์การคลังสินค้าพ.ศ.2502 08/06/2503
115617 แก้ไขอัตราค่าธรรมเนียม 08/06/2503
115618 การส่งเสริมอุตสาหกรรมประกอบรถแทรกเตอร์ 08/06/2503
115619 (1)การสร้างท่าเรือศรีราชาและขุดคลองภาคใต้ (2)การสำรวจการตกตะกอนในร่องสันดอนเจ้าพระยาและการสร้างท่าเรือใหม่ที่ศรีราชา 08/06/2503
115620 วันต้นไม้ประจำปีของชาติ 08/06/2503
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี