ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5781 จากทั้งหมด 5901 หน้า แสดงรายการที่ 115601 - 115620 จากข้อมูลทั้งหมด 118011 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
115601 การแต่งตั้งเอกอัครราชทูตไปประจำสาธารณรัฐเกาหลี (พลตำรวจตรีชาญ อังศุโชติ) 11/04/2504
115602 การจัดประชุมคณะมนตรี สปอ. ครั้งที่ 7 ณ กรุงเทพฯ 11/04/2504
115603 เจ้าหญิงอาเล็กซานดราแห่งเคนต์ จะเสด็จแวะเยี่ยมกรุงเทพฯ 11/04/2504
115604 เจ้าหน้าที่กัมพูชาล้ำแดนไทย 11/04/2504
115605 (1)เงินราชการลับ งบอพยพเวียดนามกลับ (2)ขออนุมัติเงินราชการลับเพื่อจัดส่งชาวเวียดนามกลับ 11/04/2504
115606 การร่วมมือกำจัดกวาดล้างไข้มาเลเรียกับยูซอม 11/04/2504
115607 การปรับปรุงการประปากรุงเทพ 11/04/2504
115608 แต่งตั้งกรรมการป้องกันภัยทางอากาศแห่งชาติอาณาจักร 04/04/2504
115609 กลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมเบลเยี่ยมเสนอให้เครดิต15ล้านดอลลาร์เพื่อจัดสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อน 04/04/2504
115610 (1)พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่3) (2)ร่างพระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2504 พ.ศ.... 04/04/2504
115611 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ตำแหน่งศาสตราจารย์ (นายกำแหง พลางกูร) 04/04/2504
115612 การผ่อนผันยกเว้นอากรแก่ฟิล์มถ่ายรูปและฟิล์มถ่ายภาพยนตร์แก่ผู้เข้าเมือง 04/04/2504
115613 ขออนุมัติดำเนินการจัดตั้งศูนย์การประมวลและเผยแผ่เอกสารสภาวิจัยแห่งชาติ 04/04/2504
115614 การสร้างเมืองท่า และขุดคอดคอดกระ 04/04/2504
115615 ขออนุมัติบรรจุนายจำรัส ฉายะพงศ์กลับเข้ารับราชการ 04/04/2504
115616 ขอเพิ่มค่าจ้างให้แก่ศาสตราจารย์ ศิลป พีระศรี 04/04/2504
115617 ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ชาวต่างประเทศ 04/04/2504
115618 โครงการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ พ.ศ.2505 04/04/2504
115619 ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการจอดเรือในแม่น้ำลำคลอง พุทธศักราช 2479 ในเขตเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. .... 04/04/2504
115620 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะผู้แทนไทยเพื่อร่วมมือกับคณะผู้แทนธนาคารโลกที่มาศึกษาโครงการขอกู้เงินเพื่อสร้างทางหลวง 04/04/2504
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี