ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5776 จากทั้งหมด 5777 หน้า แสดงรายการที่ 115501 - 115520 จากข้อมูลทั้งหมด 115532 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
115501 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี 03/02/2501
115502 กำหนดวันพุธเป็นวันประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติ 03/02/2501
115503 เงินเดือนอัตราว่าง 03/02/2501
115504 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขระเบียบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 03/02/2501
115505 การประชุมคณะมนตรี สปอ. ครั้งที่ 4 ณ กรุงมะนิลา 03/02/2501
115506 ร่างพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งองค์การเหมืองแร่ พ.ศ. .... 03/02/2501
115507 ICA กรุงวอชิงตันและมหาวิทยาลัยอินเดียนา ขอยืดอายุสัญญาไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 1958 03/02/2501
115508 การยกเลิกปิดแสตมป์ ก.ศ.ส. 29/01/2501
115509 ฐานะการเงินและการคลัง 29/01/2501
115510 การพิจารณาการอนุญาตผูกขาดให้บริษัทป่าไม้ประจำจังหวัด 29/01/2501
115511 การให้ความร่วมมือและการปฏิบัติตนของข้าราชการในการเลือกตั้ง 28/01/2501
115512 เงินสมนาคุณของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 27/01/2501
115513 ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนและเงินอื่น ๆ ที่ให้แก่ราชการผู้ถูกพักราชการ พ.ศ. .... 27/01/2501
115514 การทำสัญญาจ้างเหมาบริษัทช่างและบริษัทรับเหมาก่อสร้างอเมริกันดำเนินการก่อสร้าง ทางหลวงแผ่นดินและสะพานตามโครงการช่วยเหลือของ ไอ.ซี.เอ. 27/01/2501
115515 เขาพระวิหาร 27/01/2501
115516 เงินเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการประจำปี 2501 22/01/2501
115517 ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลหนองไม้แดง ตำบลบางทราย ตำบลบ้านสวน ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 25... 20/01/2501
115518 ร่างพระราชบัญญัติรายได้สุขาภิบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.... 20/01/2501
115519 การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 15/01/2501
115520 การวางระเบียบมัดจำและปรับตามระเบียบสำนักคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการจ้างและการพัสดุ พ.ศ. 2498 15/01/2501
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี