Loading...

ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5735 จากทั้งหมด 5739 หน้า แสดงรายการที่ 114681 - 114700 จากข้อมูลทั้งหมด 114770 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
114681 การดำเนินงานของบริษัทเดินอากาศไทย 26/03/2501
114682 ขอความอุดหนุนทางการเงินแก่สมาคมสหประชาชาติแห่งประเทศไทย 26/03/2501
114683 ขออนุมัติในหลักการขายเรือเกียรตินาวี เรือวินัยนาวี และเรือชาตินาวี 26/03/2501
114684 ข้าราชการทุจริต คค 26/03/2501
114685 (1)การสร้างโรงกลั่นกรองน้ำมันขนาด 5,000 บาเรล (2)การสร้างโรงกลั่นกรองน้ำมันขนาดใหญ่ในประเทศไทย 24/03/2501
114686 การย้ายโรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง 24/03/2501
114687 (1)ร่างพระราชบัญญัติบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ ยกเลิกพระราชบัญญัติธนาคารอุตสาหกรรม พ.ศ. 2495 พ.ศ. .... (2)พระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการสำนักสภาวิจัยแห่งชาติ 24/03/2501
114688 การแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ระหว่างประเทศข้างเคียง 19/03/2501
114689 ให้ความอุปการะในการไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ 19/03/2501
114690 ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. .... 19/03/2501
114691 การบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 19/03/2501
114692 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2501) ออกตามความในพระราชบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. 2497 19/03/2501
114693 การจ่ายเงินของบริษัทและองค์การรัฐบาล 19/03/2501
114694 การโดยสารเครื่องบินไปต่างประเทศ กค 19/03/2501
114695 แต่งตั้งผู้ดูแลนักเรียนไทยในออสเตรเลีย 19/03/2501
114696 สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาไทย 19/03/2501
114697 การปรับปรุงกรรมการขององค์การโทรศัพท์ประเทศไทย 19/03/2501
114698 หลักเกณฑ์การพิจารณาขออนุมัติเลื่อนข้าราชการชั้นเอกเป็นชั้นพิเศษ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ หรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น 19/03/2501
114699 ให้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันจันทร์เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งวัน 19/03/2501
114700 การเบิกจ่ายเงินจากคลัง กค 19/03/2501
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี