ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5888 หน้า แสดงรายการที่ 81 - 100 จากข้อมูลทั้งหมด 117753 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
81 ร่างพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. .... (การพระราชทานอภัยโทษให้แก่ผู้ต้องราชทันฑ์ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง) ยธ. 02/08/2565
82 รายงานผลการเรียกให้ทุนหมุนเวียนนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ปีบัญชี 2564 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 กค. 26/07/2565
83 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 สวช. 26/07/2565
84 การดำเนินการในฐานะสมาชิก Global Forum on Transparency and Exchange of lnformation for Tax Purposes (Global Forum) กค. 26/07/2565
85 งบการเงินของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ประจำปี 2564 ที่เปลี่ยนแปลงไปจากรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ประจำปี 2564 กสทช. 26/07/2565
86 รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พน. 26/07/2565
87 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564 สภาองค์กรของผู้บริโภค สคบ. 26/07/2565
88 การแต่งตั้งผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (นายปวิช เฉลิมวัฒน์) ทส. 26/07/2565
89 ขออนุมัติเพิ่มงบประมาณเงินราชการลับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปปท. 26/07/2565
90 ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคด้านสาธารณสุข (เพิ่มเติม)] กค. 26/07/2565
91 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 และวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565) ปสส. 26/07/2565
92 ร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีประจำปีสำหรับรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. .... คค. 26/07/2565
93 โครงการสลากการกุศล กค. 26/07/2565
94 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 20/2565 นร.11 สศช 26/07/2565
95 โครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการยุติแหล่งผลิตยาเสพติดและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยธ. 26/07/2565
96 โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) Re - Open ธุรกิจโรงแรมและ Supply Chain ของโรงแรม กค. 26/07/2565
97 การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 55 และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง กต. 26/07/2565
98 ขออนุมัติดำเนินโครงการลงทุนรายการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ทส. 26/07/2565
99 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาประเทศไทย พ.ศ. 2565 - 2570 อว. 26/07/2565
100 การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3 กค. 26/07/2565
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี