ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6085 หน้า แสดงรายการที่ 41 - 60 จากข้อมูลทั้งหมด 121697 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
41 ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี 2567 และแนวโน้มปี 2567 นร.11 สศช 11/06/2567
42 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 ปสส. 11/06/2567
43 ร่างกรอบความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้านระหว่างสหภาพยุโรปและรัฐสมาชิกฝ่ายหนึ่งกับราชอาณาจักรไทยอีกฝ่ายหนึ่ง (Framework Agreement on Comprehensive Partnership and Cooperation between the European Union and its Member States, of the one part, and the Kingdom of Thailand, of the other part) (สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567) ปสส. 11/06/2567
44 ร่างกฎกระทรวงการสมทบเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลขสามหลัก พ.ศ. .... กค. 11/06/2567
45 รายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีการถอนข้อสงวนข้อ 22 ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก พม. 11/06/2567
46 ขออนุมัติต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม (ครั้งที่ 1) (พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ) ยธ. 11/06/2567
47 คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี รวม 3 ฉบับ (คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 216/2567-218/2567) นร.04 11/06/2567
48 การกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองน่าเที่ยว นร. 11/06/2567
49 การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ นร. 11/06/2567
50 การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) นร. 11/06/2567
51 ผลการประชุม Bridging The Gap : Thailand's Path to Inclusive Prosperity นร.14 11/06/2567
52 การเร่งรัดดำเนินการปรับผังเมืองและการกำหนดเขตท้องที่ (Zoning) นร. 11/06/2567
53 การป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเคมีรั่วไหล นร. 11/06/2567
54 การเร่งรัดกำหนดมาตรการในการอนุญาตและส่งเสริมให้เอกชนสามารถทำสัญญาซื้อขายพลังงานไฟฟ้ากับผู้ผลิตพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนได้โดยตรง (Direct PPA) นร.04 11/06/2567
55 ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 นร.07 11/06/2567
56 การตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 นร.07 11/06/2567
57 การผลักดันให้จังหวัดน่านเป็นเมืองมรดกโลก นร. 11/06/2567
58 โครงการสินเชื่อ IGNITE THAILAND กค. 11/06/2567
59 ให้กระทรวงการคลังเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีรัฐจะจ่ายเงินชดเชย หรือเยียวยาบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล นร. 11/06/2567
60 ร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าโดยสาร วิธีการจัดเก็บค่าโดยสาร และการกำหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล พ.ศ. .... คค. 11/06/2567
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี