ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5888 หน้า แสดงรายการที่ 41 - 60 จากข้อมูลทั้งหมด 117753 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
41 การปรับปรุงแนวทางการแบ่งส่วนราชการภายในกรม นร.12 09/08/2565
42 ร่างแผนความร่วมมือระยะ 5 ปี ไทย - มองโกเลีย (พ.ศ. 2565 - 2570) กต. 09/08/2565
43 ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน - สหรัฐอเมริกา สมัยพิเศษ ณ กรุงวอชิงตัน กต. 09/08/2565
44 การโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่คู่สัญญาในการขายที่ราชพัสดุที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาล ราย นางสาวเมธาวี เรืองสินภิญญา กค. 09/08/2565
45 สรุปผลการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 5 ช่วงที่ 2 และการประชุมสมัยพิเศษ เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี ของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ทส. 09/08/2565
46 ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566 นร.14 09/08/2565
47 การเปลี่ยนชื่อประเทศของสาธารณรัฐตุรกี กต. 09/08/2565
48 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564 ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ส.ส.ท 09/08/2565
49 ร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565)] ปสส. 09/08/2565
50 ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 3/2564 เรื่อง (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาการเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2566-2570 สกพอ. 09/08/2565
51 รัฐบาลสาธารณรัฐมาลีเสนอขอแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐมาลีประจำประเทศไทย (นายอาชวพล จับจิตรใจดล) กต. 09/08/2565
52 การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายดนุช ตันเทอดทิตย์) อว. 09/08/2565
53 การแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รองศาสตราจารย์ธีระเดช เจียรสุขสกุล) ศธ. 09/08/2565
54 งบการเงินของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ยธ. 02/08/2565
55 ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มท. 02/08/2565
56 รายงานผลการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นร.12 02/08/2565
57 ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานคลองเชื่อมคลองวังโตนด เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... กษ. 02/08/2565
58 รายงานภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2565 กค. 02/08/2565
59 ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำปราณบุรี เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... กษ. 02/08/2565
60 รายงานกิจการประจำปี งบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 กค. 02/08/2565
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี