ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 19 จากทั้งหมด 5922 หน้า แสดงรายการที่ 361 - 380 จากข้อมูลทั้งหมด 118435 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
361 ปรับปรุงองค์ประกอบในคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสัปปะรดแห่งชาติ กษ. 27/09/2565
362 การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ระบบหักลบหน่วยไฟฟ้า นร. 27/09/2565
363 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (การถอนชื่อนายวรวิทย์ สุขบุญ จากการเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน) ปปง. 27/09/2565
364 แนวทางเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายทางสังคม นร.08 27/09/2565
365 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (นายกฤษฎา คงคะจันทร์ และนางโชติกา อัครกิจโสภากุล) วธ. 27/09/2565
366 แต่งตั้งประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (1. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ฯลฯ รวม 6 ราย) พม. 27/09/2565
367 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (1. นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ ฯลฯ จำนวน 7 ราย) กษ. 27/09/2565
368 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (1. นายจำเริญ โพธิยอด ฯลฯ จำนวน 5 ราย) กค. 27/09/2565
369 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำลังพลสำรอง (1. พลเอก วรภพ ถาวรแก้ว ฯลฯ จำนวน 3 คน) กห. 27/09/2565
370 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (นางปิยรัชต์ สันตะรัตติวงศ์ และนางชินมนัส เลขวัต) สธ. 27/09/2565
371 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประจำครึ่งแรกของปี พ.ศ. 2565 กค. 27/09/2565
372 รายงานสรุปผลการพิจารณาการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีการชุมนุมทางการเมืองในระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564 สม. 27/09/2565
373 ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565 นร16 27/09/2565
374 รายงานประจำปีกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กค. 27/09/2565
375 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 16/2565 นร.11 สศช 27/09/2565
376 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ครั้งที่ 12/2565 นร.04 27/09/2565
377 ร่างถ้อยแถลงร่วมการหารือระดับรัฐมนตรีอาเซียน - สหรัฐอเมริกาว่าด้วยความเสมอภาคระหว่างเพศและการเสริมพลังสตรี (Joint Statement of the ASEAN – U.S. Ministerial Dialogue on Gender Equality and Women’s Empowerment) พม. 27/09/2565
378 ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน ในท้องที่เขตบางซื่อ เขตดุสิต เขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตจอมทอง เขตราษฎร์บูรณะ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร และอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นกรณีที่มีความจำเป็นและเร่งด่วน คค. 27/09/2565
379 ร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และการสมัครเข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮกว่าด้วยการจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ ภายใต้กรรมสารเจนีวา ค.ศ. 1999 พณ. 27/09/2565
380 ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศ หรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. .... สผ. 27/09/2565
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี