ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 17 จากทั้งหมด 5922 หน้า แสดงรายการที่ 321 - 340 จากข้อมูลทั้งหมด 118435 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
321 รัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประจำประเทศไทย (นายอุบัยด์ ซะอีด อุบัยด์ บินฏอริช อัลฎอฮิรี) กต. 05/10/2565
322 การอนุมัติให้ นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ไปรักษาราชการแทนหรือไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นร. 05/10/2565
323 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา (นายโฆสิต สุวินิจจิต) ยธ. 05/10/2565
324 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับธุรกิจโรงแรม (1. นายสิทธิพร หาญญานันท์ ฯลฯ จำนวน 5 คน) มท. 05/10/2565
325 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสุง (นายนรุตม์ ธัญวงษ์) นร.05 05/10/2565
326 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (นายปณิธิ ชุณหสวัสดิกุล) ดศ. 05/10/2565
327 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (1. นางวรวรรณ ชิตอรุณ ฯลฯ จำนวน 4 ราย) อก. 05/10/2565
328 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (1. นายธนู ขวัญเดช ฯลฯ จำนวน 4 ราย) ศธ. 05/10/2565
329 บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง - ล้านช้าง ประจำปี 2565 ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย สธ. 27/09/2565
330 ขออนุมัติการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2567 เพื่อเป็นค่าเช่าสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ สกช. 27/09/2565
331 ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... สว. 27/09/2565
332 ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการ แก้ไขปัญหาภัยแล้งเพื่อการอุปโภคบริโภคขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรรณบุรี และโครงการจัดหาเครื่องสูบน้ำแบบชนิดเคลื่อนที่เร็ว ของกรมชลประทาน นร.14 27/09/2565
333 รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมความรู้ด้านบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและสนับสนุน SME ที่ทำการค้าระหว่างประเทศ นร.53 27/09/2565
334 รายงานการประเมินผลโครงการหรือแผนงานภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ครั้งที่่ 1 กค. 27/09/2565
335 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับ การปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 รวม 61 วัน (ห้วงที่ 7 - 8) ตช. 27/09/2565
336 การรับรองร่างปฏิญญาฉบับสุดท้ายของการประชุมระดับโลกว่าด้วยนโยบายวัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนของยูเนสโก (Mondiacult 2022) วธ. 27/09/2565
337 การจ่ายเงินสวัสดิการพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ กษ. 27/09/2565
338 ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นร.12 27/09/2565
339 ขอขยายเวลาการประกาศพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร นร.51 27/09/2565
340 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต [กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)] (ฉบับที่ 2) สธ. 27/09/2565
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี