ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 5829 หน้า แสดงรายการที่ 181 - 200 จากข้อมูลทั้งหมด 116574 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
181 การแต่งตั้งผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายสุกิจ จันทร์ทอง) ทส. 14/12/2564
182 การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2565) นร.08 14/12/2564
183 ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 54 และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง กต. 14/12/2564
184 ขอให้พิจารณาประกาศพื้นที่อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส เป็นพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร นร.51 14/12/2564
185 สรุปผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 16 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ทส. 14/12/2564
186 ผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การป้องกันและตรวจสอบการบุกรุกที่ดินของรัฐและแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ทำการเกษตรในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ นร16 14/12/2564
187 ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... นร.12 14/12/2564
188 ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คค. 14/12/2564
189 ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดน่าน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดน่าน พ.ศ. 2556) มท. 14/12/2564
190 ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา สว. 14/12/2564
191 ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564)] ปสส. 14/12/2564
192 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการ นร.09 14/12/2564
193 การสิ้นสุดหน้าที่ของกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ประจำเมืองโอ๊คแลนด์ นิวซีแลนด์ และการปิดสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ประจำเมืองโอ๊คแลนด์ นิวซีแลนด์ เป็นการชั่วคราว (นายไมเคิล เวล) กต. 14/12/2564
194 รัฐบาลสาธารณรัฐออสเตรียเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทย (นายวิลเฮ็ล์ม มัคซีมีลีอาน ด็องโค) กต. 14/12/2564
195 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (นายสิทธินันท์ มานิตกุล) นร.08 14/12/2564
196 ร่างพระราชบัญญํติเครื่องราชอิสริยาภรร์จุลจอมเกล้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564)) ปสส. 14/12/2564
197 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (นายพงศธร อาสนศักดิ์) สธ. 14/12/2564
198 การแต่งตั้งประธานกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (นายมานิต ธีระตันติกานนท์) สธ. 14/12/2564
199 การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (นายประวิชย์ ศรีบัณฑิตมงคล) นร. 14/12/2564
200 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... กค. 07/12/2564
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี