ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 5794 หน้า แสดงรายการที่ 181 - 200 จากข้อมูลทั้งหมด 115868 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
181 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 29/2564 นร.11 สศช 17/08/2564
182 การมอบหมายผู้แทน (proxy) ของไทย ในการประชุมใหญ่สหภาพสากลไปรษณีย์ สมัยที่ 27 ดศ. 17/08/2564
183 ขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณจากรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ได้กันเงินไว้และไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน มาดำเนินรายการค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทาน กษ. 17/08/2564
184 ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมความร่วมมือระดับสูงระหว่างไทย-มณฑลกวางตุ้ง ครั้งที่ 1 กต. 17/08/2564
185 ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564)] ปสส. 17/08/2564
186 วันอาสาสมัครสากล (International Volunteer Day : IVD) พม. 17/08/2564
187 ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. 2564 เพื่อดำเนินโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทส. 17/08/2564
188 คณะกรรมการการบินพลเรือนกำหนดนโยบายการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ กพท. 17/08/2564
189 ขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์การประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค และร่างแผนงานความมั่นคงอาหารเอเปคมุ่งสู่ ปี ค.ศ. 2030 กษ. 17/08/2564
190 ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2525 เรื่อง โครงการแก้ปัญหาการกระจายทันตแพทย์ โดยกำหนดเงื่อนไขการเข้ารับราชการ สธ. 17/08/2564
191 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลควนธานี อำเภอกันตัง และตำบลโคกหล่อ ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง พ.ศ. .... คค. 17/08/2564
192 ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อว. 17/08/2564
193 ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. ....(สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564) ปสส. 17/08/2564
194 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) รง. 17/08/2564
195 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (รองศาสตราจารย์กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ) สสส. 17/08/2564
196 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน (1. นายณอคุณ สิทธิพงศ์) พน. 17/08/2564
197 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง แทนตำแหน่งที่ว่าง (นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร) พน. 17/08/2564
198 การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายอนุชา สะสมทรัพย์) นร.04 17/08/2564
199 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 พ.ศ. .... ศธ. 17/08/2564
200 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตสำรวจการจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร พ.ศ. .... กษ. 17/08/2564
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี