ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6004 หน้า แสดงรายการที่ 1 - 20 จากข้อมูลทั้งหมด 120074 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
1 แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร นร.04 18/09/2566
2 การประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ 18 กต. 18/09/2566
3 การขอความเห็นชอบต่อร่างกรอบความร่วมมืออาเซียน-องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ระยะปี ค.ศ. 2024-2028 (ASEAN-ECO Framework of Cooperation 2024-2028) กต. 18/09/2566
4 ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติด้านสาธารณสุข สธ. 18/09/2566
5 ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์เพื่อรับรองในที่ประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ 16 นร.02 18/09/2566
6 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) มท. 18/09/2566
7 การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะมีการรับรองในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอย่างไม่เป็นทางการของการประชุมว่าด้วยการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย (Conference on Interaction and Confident Building Measures in Asia: CICA) กต. 18/09/2566
8 การให้ท่าอากาศยานเชียงใหม่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง นร.04 18/09/2566
9 การขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อจัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่รับโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน สวัสดิการ (ค่าเช่าบ้าน ค่าเล่าเรียนบุตร และค่าใช้จ่ายอื่น) ของบุคลากรที่ถ่ายโอนที่รับการจัดสรรไม่เพียงพอ มท. 18/09/2566
10 มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่ประชาชน พน. 18/09/2566
11 การทบทวนวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นร.07 18/09/2566
12 การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายดนัยณัฏฐ์ โชคอำนวย และนางสาวไพลิน เทียนสุวรรณ) อก. 18/09/2566
13 การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสุรพล เกียรติไชยากร และนางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ จินตโสภณ) วธ. 18/09/2566
14 การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต และนายเริงชัย คงทอง) พน. 18/09/2566
15 การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายนพดล พลเสน) ทส. 18/09/2566
16 การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ และนายกูเฮง ยาวอหะซัน) ยธ. 18/09/2566
17 การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายอารี ไกรนรา) รง. 18/09/2566
18 ขอต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ครั้งที่ 2) (นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข) กษ. 18/09/2566
19 การมอบหมายผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม คค. 18/09/2566
20 การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (1. นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ ฯลฯ จำนวน 4 ราย) คค. 18/09/2566
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี