ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 5949 หน้า แสดงรายการที่ 161 - 180 จากข้อมูลทั้งหมด 118962 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
161 การรับรองแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาอาเซียน-สหพันธรัฐรัสเซีย พ.ศ. 2565-2569 (ASEAN-Russian Federation Plan of Action on Education 2022-2026) ศธ. 03/01/2566
162 รัฐบาลราชอาณาจักรกัมพูชาเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทย (นายฮุน ซาเรือน) กต. 03/01/2566
163 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (นางอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล) สธ. 03/01/2566
164 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (นางสาวอลินี ธนะวัฒน์สัจจะเสรี และนางสาววราภรณ์ ตั้งตระกูล) นร.10 03/01/2566
165 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช) กก. 03/01/2566
166 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (นายอรรถพล อรรถวรเดช) กค. 27/12/2565
167 สถานะของรัฐวิสาหกิจตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 9 ตุลาคม 2555 (เรื่อง กรอบและงบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ 2556) นร.11 สศช 27/12/2565
168 ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA) ของคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา สว. 27/12/2565
169 รายงานผลการให้บริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพและการรถไฟแห่งประเทศไทย และรายงานผลการให้บริการสาธารณะ ประจำงวดครึ่งปีงบประมาณ 2565 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย กค. 27/12/2565
170 การเปลี่ยนชื่อเมืองหลวงสาธารณรัฐคาซัคสถาน กต. 27/12/2565
171 สรุปรายงานการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 19 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 - 31 ตุลาคม 2565) นร.04 27/12/2565
172 มาตรการช่วยเหลือเงินพิเศษแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำเดือนมกราคม 2566 กค. 27/12/2565
173 การจัดประกันภัยฟรีสำหรับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2566 นร.04 27/12/2565
174 การดำเนินโครงการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ให้แก่ประชาชน เพิ่มเติม นร.01 27/12/2565
175 ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2565 ดศ. 27/12/2565
176 ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมตามมาตรการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2565 ดศ. 27/12/2565
177 การดำเนินการตามข้อสังเกต (Concluding Observations) ของคณะกรรมการสหประชาชาติว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ต่อรายงานประเทศฉบับที่ 4-8 ของประเทศไทย ยธ. 27/12/2565
178 โครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย (ระยะที่ 2) กค. 27/12/2565
179 การมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ นร.04 27/12/2565
180 การลงนามร่างพิธีสารเพื่อแก้ไขข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมรายสาขาของอาเซียนสำหรับการตรวจประเมินตามมาตรฐานวิธีการในการผลิตยา (Protocol to Amend the ASEAN Sectoral Mutual Recognition Arrangement for Good Manufacturing Practice (GMP) Inspection of Manufacturers of Medicinal Products) สธ. 27/12/2565
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี