ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 5981 หน้า แสดงรายการที่ 161 - 180 จากข้อมูลทั้งหมด 119611 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
161 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ (รองศาสตราจารย์พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร) นร.01 04/04/2566
162 การสิ้นสุดหน้าที่ของ นายอาร์มันด์ โยสต์ กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส และการปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เป็นการชั่วคราว กต. 04/04/2566
163 รายงานผลการพิจารณาในภาพรวมต่อข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีสิทธิมนุษยชนของแรงงานข้ามชาติกับสถานการณ์การลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย สม. 28/03/2566
164 รายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีปัญหาการจัดการที่ดินของหน่วยงานของรัฐ สม. 28/03/2566
165 การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง ระบบการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) กก. 28/03/2566
166 รายงานประจำปี 2565 ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศธ. 28/03/2566
167 แจ้งผลคำพิพากษาศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขดำที่ ส.88/2561 คดีหมายเลขแดงที่ ส.9/2566 ระหว่างเครือข่ายวางแผนและผังเมืองเพื่อสังคม ที่ 1 กับพวกรวม 12 คน ผู้ฟ้องคดี คณะรัฐมนตรี ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน ผู้ถูกฟ้องคดี เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (การดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา) อส. 28/03/2566
168 ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงเเบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างเครื่องจักรกลต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... อก. 28/03/2566
169 ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนโคกกลอย - ท้ายเมือง จังหวัดพังงา พ.ศ. .... มท. 28/03/2566
170 ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน ทนแรงดึงสูงที่ปรับปรุงสมบัติการขึ้นรูป สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... อก. 28/03/2566
171 ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. .... มท. 28/03/2566
172 รายงานความเสี่ยงทางการคลังประจำปีงบประมาณ 2565 กค. 28/03/2566
173 รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กค. 28/03/2566
174 ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 นร.11 สศช 28/03/2566
175 รายงานสรุปผลการพิจารณาข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีกรณีกล่าวอ้างว่าได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่ครบถ้วน สนง. กสม. 28/03/2566
176 นายกรัฐมนตรีลากิจในวันที่ 1 มีนาคม 2566 และ 23 มีนาคม 2566 นร. 28/03/2566
177 ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 97 รูป ถวายพระกุศล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 26 มิถุนายน 2566 โดยไม่ถือเป็นวันลา นร.01 28/03/2566
178 แนวทางการรณรงค์ เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2566 ภายใต้แนวคิด "สืบสานสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจ สู่สากล" วธ. 28/03/2566
179 รัฐบาลรัฐปาเลสไตน์เสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทย (นายวะลีด อะบู อะลี) กต. 28/03/2566
180 การสิ้นสุดหน้าที่ของกงสุลกิตติมศักดิ์ราชอาณาจักรสวีเดนประจำจังหวัดภูเก็ต และการแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ราชอาณาจักรสวีเดน ณ จังหวัดภูเก็ต คนใหม่ (นายสมบูรณ์ จิรายุส) กต. 28/03/2566
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี