ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 6055 หน้า แสดงรายการที่ 161 - 180 จากข้อมูลทั้งหมด 121088 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
161 การประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 27 และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง กก. 23/01/2567
162 การดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ นร. 23/01/2567
163 ยืนยันร่างกฎกระทรวงเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองหัวเขียว และป่าคลองเกาะสุย บางส่วน ในท้องที่ตำบลเขานิเวศน์ และตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง พ.ศ. .... ทส. 23/01/2567
164 การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ นร. 23/01/2567
165 โครงการสำคัญเพื่อการพัฒนาของจังหวัดระนอง นร. 23/01/2567
166 สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน นร.11 สศช 23/01/2567
167 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567) ปสส. 23/01/2567
168 การประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐเฉพาะกิจเพื่อจัดทำอนุสัญญาระหว่างประเทศอย่างครอบคลุมว่าด้วยการต่อต้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ทางอาชญากรรม กต. 23/01/2567
169 มาตรการในการส่งเสริมอาชีพและการควบคุมความปลอดภัยของสังคมโดยรวม นร. 23/01/2567
170 การส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าของโครงการอันเนื่่องมาจากพระราชดำริและสินค้า OTOP นร. 23/01/2567
171 ผลการประชุมบูรณาการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง ภูก็ต กระบี่ ตรัง พังงา และสตูล) เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567 นร.11 สศช 23/01/2567
172 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 พ.ศ. .... นร. 23/01/2567
173 ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว นร. 23/01/2567
174 คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ดศ. 23/01/2567
175 การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายธนสาร ธรรมสอน) นร.04 23/01/2567
176 การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (1. ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ฯลฯ รวม 6 ราย) กค. 23/01/2567
177 กำหนดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2567 นร.04 16/01/2567
178 ขออนุมัติการจัดทำเเละลงนามร่างความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการขนส่งทางทะเลระหว่างรัฐบาลเเห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ราชอาณาจักรภูฏาน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเเห่งสหภาพเมียนมา เนปาล สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา และราชอาณาจักรไทย คค. 16/01/2567
179 การกำหนดสินค้าควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542 พณ. 16/01/2567
180 ขอความเห็นชอบและอนุมัติให้มีการรับรองเอกสารร่างแถลงการณ์ (Communique) สำหรับการประชุม Global Forum for Food and Agriculture (GFFA) ครั้งที่ 16 และการประชุม Berlin Agriculture Ministers' Conference ครั้งที่ 16 กษ. 16/01/2567
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี