ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 5901 หน้า แสดงรายการที่ 161 - 180 จากข้อมูลทั้งหมด 118011 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
161 การขอความเห็นชอบต่อเอกสารผลลัพธ์เพิ่มเติมของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 55 และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง กต. 30/08/2565
162 ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ เพื่อทำเหมืองแร่ ของนายประสาน ยุวานนท์ ที่จังหวัดนครราชสีมา อก. 30/08/2565
163 ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ) ดศ. 30/08/2565
164 รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเสนอขอแต่งตั้งกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ จังหวัดขอนแก่น (นายสมสัก วิไลทอน) กต. 30/08/2565
165 รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเสนอขอแต่งตั้งกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ณ จังหวัดเชียงใหม่ (นางสาวลิซา บูเซนัส) กต. 30/08/2565
166 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (1. นายอรรถพล สังขวาสี ฯลฯ จำนวน 3 ราย) ศธ. 30/08/2565
167 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (1. นายชัยพล สุขเอี่ยม ฯลฯ จำนวน 4 ราย) วธ. 30/08/2565
168 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (1. นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ ฯลฯ จำนวน 3 ราย) พณ. 30/08/2565
169 แต่งตั้งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การตลาด (1. นายสมคิด จันทมฤก ฯลฯ รวม 10 คน) มท. 30/08/2565
170 การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (1. ศาสตราจารย์ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ ฯลฯ จำนวน 8 ราย) พณ. 30/08/2565
171 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (นายมนตรี เนรกัณฐี และนางวัลยา สุวรรณาภิรมย์) พณ. 30/08/2565
172 ขออนุมัติการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยประมวลข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ ระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกรมการขนส่งแห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ (Memorandum of Understanding on the International Ship and Port Facility Security Code Between the Ministry of Transport of the Kingdom of Thailand and the Department for Transport of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) คค. 30/08/2565
173 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ของสำนักงบประมาณ นร.07 30/08/2565
174 ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อว. 30/08/2565
175 ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อว. 30/08/2565
176 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของสถาบันการบินพลเรือน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 คค. 30/08/2565
177 ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อว. 30/08/2565
178 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565) ปสส. 30/08/2565
179 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ของสำนักงาน ป.ป.ช. เพิ่มเติม ปช. 30/08/2565
180 การประชุม International Tiger Forum ครั้งที่ 2 ณ สหพันธรัฐรัสเซีย ทส. 30/08/2565
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี