ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 6083 หน้า แสดงรายการที่ 141 - 160 จากข้อมูลทั้งหมด 121654 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
141 การยกระดับไทยเป็น Agriculture and Food Hub ตามวิสัยทัศน์ Ignite Thailand นร. 14/05/2567
142 การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่ตั้งฐานบริเวณชายแดน นร. 14/05/2567
143 การเร่งรัดกระบวนการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ในเขตป่าสงวนเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง นร. 14/05/2567
144 ขอความเห็นชอบและอนุมัติให้ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงสิ่งแวดล้อม น้ำและการเกษตรแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร กษ. 14/05/2567
145 การจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศและกิจการยุโรปแห่งสาธารณรัฐโครเอเชียว่าด้วยการหารือทางการเมือง กต. 14/05/2567
146 เรื่องสืบเนื่องจากการลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ นร. 14/05/2567
147 แนวทางการสร้างมูลค่าที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน สคทช 14/05/2567
148 มาตรการชะลอการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง ปี 2566/67 พณ. 14/05/2567
149 ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เกี่ยวกับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ EEC Visa แนวทางการให้สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ และการพัฒนาเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) สกพอ. 14/05/2567
150 ผลการประชุมบูรณาการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร) เมื่อวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 และวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 นร.11 สศช 14/05/2567
151 ร่างกฎกระทรวงกำหนดเขตพื้นที่ตำบลธงชัย และตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นพื้นที่ใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง พ.ศ. .... ทส. 14/05/2567
152 การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายธนรัช จงสุทธานามณี) กต. 14/05/2567
153 การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ และนายภูผา ลิกค์) กษ. 14/05/2567
154 การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (1. นางสาวธีราภา ไพโรหกุล ฯลฯ จำนวน 5 ราย) นร.04 14/05/2567
155 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น (1. นายณัฐภูมิ เปาวรัตน์ ฯลฯ จำนวน 4 คน) พณ. 07/05/2567
156 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ และนายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง) มท. 07/05/2567
157 แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (1. นายเกษมสันต์ จิณณวาโส ฯลฯ รวม 7 คน) ทส. 07/05/2567
158 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์) พณ. 07/05/2567
159 ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. .... มท. 07/05/2567
160 ร่างประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ ในคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยาน พ.ศ. .... คค. 07/05/2567
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี