ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 5829 หน้า แสดงรายการที่ 141 - 160 จากข้อมูลทั้งหมด 116576 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
141 โครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2565 กษ. 21/12/2564
142 การแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรงเบรต สาธารณรัฐเลบานอน (นายซิยาด ฟัครีย์ ดัลลูล) กต. 21/12/2564
143 การเสนอร่างกฎหมายที่มีเงื่อนเวลาในการใช้บังคับต่อคณะรัฐมนตรี นร. 21/12/2564
144 ของขวัญปีใหม่ของกระทรวงแรงงาน ปี 2565 รง. 21/12/2564
145 มาตรการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจปี 2565 (มาตรการของขวัญปีใหม่ 2565) กค. 21/12/2564
146 ของขวัญปีใหม่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำหรับประชาชน ปี พ.ศ. 2565 พม. 21/12/2564
147 การดำเนินโครงการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2565 ให้แก่ประชาชน กก. 21/12/2564
148 การดำเนินโครงการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2565 ให้แก่ประชาชน นร.01 21/12/2564
149 ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... นร.09 21/12/2564
150 การเปลี่ยนชื่อประเทศของสาธารณรัฐมาซิโดเนีย กต. 21/12/2564
151 ขอความเห็นชอบแก้ไขข้อบังคับการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 4.9 กองทุนผู้ปฏิบัติงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 19 เมษายน 2528 ในการจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่อดีตผู้ปฏิบัติงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยในอัตรา 15 เท่าของเงินสงเคราะห์รายเดือน แต่ไม่เกิน 500,000 บาท คค. 21/12/2564
152 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (1. นายธัญญา เนติธรรมกุล ฯลฯ จำนวน 3 ราย) ทส. 21/12/2564
153 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผังเมืองแทนตำแหน่งที่ว่าง (นางสาวศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์) มท. 21/12/2564
154 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (1. นายธวัช ผลความดี ฯลฯ จำนวน 6 คน) อก. 21/12/2564
155 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ (1.นายชโยดม สรรพศรี ฯลฯ จำนวน 3 คน) กค. 21/12/2564
156 ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 นร16 14/12/2564
157 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 44 ทส. 14/12/2564
158 ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อว. 14/12/2564
159 รายงานสถานการณ์เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รง. 14/12/2564
160 ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. .... อว. 14/12/2564
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี