ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 5875 หน้า แสดงรายการที่ 121 - 140 จากข้อมูลทั้งหมด 117492 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
121 การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการกำจัด สมัยที่ 15 การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดัมว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าสำหรับสารเคมีอันตรายและสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศ สมัยที่ 10 และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน สมัยที่ 10 ในรูปแบบ face-to-face ทส. 30/05/2565
122 การแก้ไขปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเชิง จังหวัดสุรินทร์ กษ. 30/05/2565
123 การแก้ไขปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านทำนบ จังหวัดสุรินทร์ กษ. 30/05/2565
124 การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (1. จ่าเอก ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ ฯลฯ จำนวน 5 ราย) นร.04 30/05/2565
125 แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ (1. นายประกิต วาทีสาธกกิจ ฯลฯ จำนวน 9 ราย) สธ. 24/05/2565
126 รายงานประจำปี 2564 ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ. 24/05/2565
127 รายงานความก้าวหน้าของมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. 2561 - 2570 อก. 24/05/2565
128 รายงานประจำปี 2564 ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศธ. 24/05/2565
129 ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการถมทะเลตามโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ของคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา สว. 24/05/2565
130 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 และวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565) ปสส. 24/05/2565
131 ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 พ.ศ. .... กค. 24/05/2565
132 รายงานสถานการณ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและผลการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ประจำปี 2563 - 2564 กก. 24/05/2565
133 ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การลดเงินเพิ่ม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กค. 24/05/2565
134 ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผู้นำของเข้าเพื่อการผ่านแดนหรือการถ่ายลำได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรทั้งหมดหรือแต่บางส่วน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กค. 24/05/2565
135 ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... นร.09 24/05/2565
136 ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมการพ้นจากตำแหน่งของข้าราชการฝ่ายอัยการ) ปสส. 24/05/2565
137 การแก้ไขภาคผนวก 2 (กฎถิ่นกำเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้า) เรื่อง การปรับโอนพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ จากฉบับปี 2002 เป็นฉบับปี 2017 ของกฎถิ่นกำเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้าภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น (AJCEP) พณ. 24/05/2565
138 ขอความเห็นชอบชะลอการบริจาคเงินอุดหนุนให้แก่กองทุนแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือด้านยาเสพติดระหว่างอาเซียนกับจีน (ASEAN and China Cooperative Operations in Response to Dangerous Drugs : ACCORD) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป ยธ. 24/05/2565
139 ขออนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณ รายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงเชียงดาว พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ อส. 24/05/2565
140 ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ขับเคลื่อนและพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา สว. 24/05/2565
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี