ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 6086 จากทั้งหมด 6094 หน้า แสดงรายการที่ 121701 - 121720 จากข้อมูลทั้งหมด 121872 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
121701 ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนและเงินอื่น ๆ ที่ให้แก่ราชการผู้ถูกพักราชการ พ.ศ. .... 27/01/2501
121702 การทำสัญญาจ้างเหมาบริษัทช่างและบริษัทรับเหมาก่อสร้างอเมริกันดำเนินการก่อสร้าง ทางหลวงแผ่นดินและสะพานตามโครงการช่วยเหลือของ ไอ.ซี.เอ. 27/01/2501
121703 เขาพระวิหาร 27/01/2501
121704 เงินเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการประจำปี 2501 22/01/2501
121705 ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลหนองไม้แดง ตำบลบางทราย ตำบลบ้านสวน ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 25... 20/01/2501
121706 ร่างพระราชบัญญัติรายได้สุขาภิบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.... 20/01/2501
121707 การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 15/01/2501
121708 การวางระเบียบมัดจำและปรับตามระเบียบสำนักคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการจ้างและการพัสดุ พ.ศ. 2498 15/01/2501
121709 การอนุมัติตัวบุคคลในการไปประชุม ณ ต่างประเทศ 15/01/2501
121710 การอำนวยความสะดวกให้แก่ราษฎรเกี่ยวกับการทะเบียบราษฎร มท 15/01/2501
121711 ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวง ในกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2501 15/01/2501
121712 ขอให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทไม้อัดไทย จำกัด 15/01/2501
121713 ร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ และกำหนดหน้าที่ส่วนราชการกรมเสนาธิการกลาโหม กระทรวงกลาโหม พ.ศ. .... 13/01/2501
121714 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 1 เพิ่มแทนประเภทที่ 2 ตามมาตรา 116 ของรัฐธรรมนูญ 13/01/2501
121715 ประกาศยกเลิกใช้กฎอัยการศึก 13/01/2501
121716 แต่งตั้งผู้อำนวยการและกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย 13/01/2501
121717 ตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี 13/01/2501
121718 ตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณประจำปี 2501 13/01/2501
121719 ตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขกฎหมายที่เป็นภัยและไม่เป็นธรรมแก่สังคม 13/01/2501
121720 (1)เขาพระวิหาร (2)ยุบรัฐสภากัมพูชา 13/01/2501
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี