ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 6076 จากทั้งหมด 6084 หน้า แสดงรายการที่ 121501 - 121520 จากข้อมูลทั้งหมด 121663 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
121501 การอำนวยความสะดวกให้แก่ราษฎรเกี่ยวกับการทะเบียบราษฎร มท 15/01/2501
121502 ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวง ในกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2501 15/01/2501
121503 ขอให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทไม้อัดไทย จำกัด 15/01/2501
121504 ร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ และกำหนดหน้าที่ส่วนราชการกรมเสนาธิการกลาโหม กระทรวงกลาโหม พ.ศ. .... 13/01/2501
121505 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 1 เพิ่มแทนประเภทที่ 2 ตามมาตรา 116 ของรัฐธรรมนูญ 13/01/2501
121506 ประกาศยกเลิกใช้กฎอัยการศึก 13/01/2501
121507 แต่งตั้งผู้อำนวยการและกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย 13/01/2501
121508 ตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี 13/01/2501
121509 ตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณประจำปี 2501 13/01/2501
121510 ตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขกฎหมายที่เป็นภัยและไม่เป็นธรรมแก่สังคม 13/01/2501
121511 (1)เขาพระวิหาร (2)ยุบรัฐสภากัมพูชา 13/01/2501
121512 การเวนคืนที่ดินของทางราชการ (เสนอหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับการเวนคืนที่ดิน ครม.พิจารณาให้กระทรวงทบวงกรมต่างๆถือปฏิบัติต่อไป) 09/10/2500
121513 จัดงานวันเกษตรที่อำเภอกำแพงแสน / /2523
121514 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน / /2507
121515 ขอพระราชทานอัญเชิญเสด็จฯ เนื่องในงานฉลองครบรอบ 200 ปีของสหรัฐอเมริกา / /2519
121516 การขอบำเหน็จความชอบให้แก่ข้าราชการที่ปฏิบัติงานประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งแอฟริกาใต้ มท / /2537
121517 การแต่งตั้งเอกอัครราชฑูตประจำลักเซมเบอร์ก / /2522
121518 ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สร / /2512
121519 ร่างพระราชกฤษฎีกาการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร นร / /2530
121520 ร่างพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..)พ.ศ. ....และร่างประกาศกระทรวงการคลังเรื่องลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิตฉบับที่ .. ** / /2531
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี