ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 6057 จากทั้งหมด 6069 หน้า แสดงรายการที่ 121121 - 121140 จากข้อมูลทั้งหมด 121364 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
121121 สลากกินแบ่ง 26/03/2501
121122 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2501 26/03/2501
121123 การดำเนินงานของบริษัทเดินอากาศไทย 26/03/2501
121124 ขอความอุดหนุนทางการเงินแก่สมาคมสหประชาชาติแห่งประเทศไทย 26/03/2501
121125 ขออนุมัติในหลักการขายเรือเกียรตินาวี เรือวินัยนาวี และเรือชาตินาวี 26/03/2501
121126 ข้าราชการทุจริต คค 26/03/2501
121127 (1)การสร้างโรงกลั่นกรองน้ำมันขนาด 5,000 บาเรล (2)การสร้างโรงกลั่นกรองน้ำมันขนาดใหญ่ในประเทศไทย 24/03/2501
121128 การย้ายโรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง 24/03/2501
121129 (1)ร่างพระราชบัญญัติบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ ยกเลิกพระราชบัญญัติธนาคารอุตสาหกรรม พ.ศ. 2495 พ.ศ. .... (2)พระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการสำนักสภาวิจัยแห่งชาติ 24/03/2501
121130 การแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ระหว่างประเทศข้างเคียง 19/03/2501
121131 ให้ความอุปการะในการไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ 19/03/2501
121132 ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. .... 19/03/2501
121133 การบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 19/03/2501
121134 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2501) ออกตามความในพระราชบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. 2497 19/03/2501
121135 การจ่ายเงินของบริษัทและองค์การรัฐบาล 19/03/2501
121136 การโดยสารเครื่องบินไปต่างประเทศ กค 19/03/2501
121137 แต่งตั้งผู้ดูแลนักเรียนไทยในออสเตรเลีย 19/03/2501
121138 สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาไทย 19/03/2501
121139 การปรับปรุงกรรมการขององค์การโทรศัพท์ประเทศไทย 19/03/2501
121140 หลักเกณฑ์การพิจารณาขออนุมัติเลื่อนข้าราชการชั้นเอกเป็นชั้นพิเศษ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ หรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น 19/03/2501
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี