ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 6030 จากทั้งหมด 6093 หน้า แสดงรายการที่ 120581 - 120600 จากข้อมูลทั้งหมด 121841 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
120581 ขออนุมัติให้ข้าราชการลาไปศึกษาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ต่อ 01/12/2502
120582 เพลิงไหม้บานประตูพระวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม 24/11/2502
120583 การแต่งตั้ง พันเอก หวาน บัวน้อย ไปดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่เมืองฮ่องกง 24/11/2502
120584 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดประเภทและขนาดของกิจการอุตสาหกรรมที่ห้ามประกอบ หรือจะประกอบได้แต่โดยเงื่อนไข พ.ศ. 250.. 24/11/2502
120585 พิธีเปิดและพิธีปิดงานฉลองและแข่งขันกีฬาแหลมทอง 24/11/2502
120586 รายงานของคณะสำรวจเศรษฐกิจซึ่งธนาคารโลกจัดขึ้น 24/11/2502
120587 การปรับปรุงคณะกรรมการ ก.ศ.ว. 24/11/2502
120588 การเจรจากับผู้แทนบริษัทอิสเทอร์น ปิโตรเลียม และบริษัทแสตนดาร์ด ออยส์ (อินเดียน่า) 24/11/2502
120589 ขออนุมัติสัญญาส่งเสริมอุตสาหกรรม 24/11/2502
120590 การประชุมว่าด้วยการประถมศึกษาและการศิกษาภาคบังคับ ที่การาจี 24/11/2502
120591 การรวมเงินเดือนกับเงิน "พ" 24/11/2502
120592 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้แทนไทยในคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญทางด้านความมั่นคงขององค์การ สปอ. 24/11/2502
120593 ธนาคารแห่งประเทศไทยขอเป็นผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินอาคารและสิ่งปลูกสร้าง วังบางขุนพรหม 24/11/2502
120594 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่อำเภอดุสิต อำเภอบางเขน จังหวัดพระนคร และอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. .... 24/11/2502
120595 ขออนุมัติจ้าง MR.JAMES C.WILSON เป็นข้าราชการพลเรือนวิสามัญ 24/11/2502
120596 เหตุการณ์ชายแดนกัมพูชา 24/11/2502
120597 ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางหลวงชนบทในท้องที่ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. .... 24/11/2502
120598 รายงานของคณะสำรวจเศรษฐกิจซึ่งธนาคารโลกจัดขึ้น 24/11/2502
120599 สถานเอกอัครราชฑูตอเมริกันขออนุญาตให้นายทหารเรือกองหนุนนอกประจำการของสหรัฐ ซึ่งพำนักอยู่ในประเทศไทยศึกษาวิชาทหารเรือโดยทางไปรษณีย์ 17/11/2502
120600 บัตรสนเท่ห์ (ยกเลิกโดย ว218/2541) 17/11/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี