ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 6030 จากทั้งหมด 6057 หน้า แสดงรายการที่ 120581 - 120600 จากข้อมูลทั้งหมด 121139 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
120581 เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพสกนิกรภาคใต้ 04/03/2502
120582 ความตกลงระหว่างประเทศกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเกี่ยวกับ การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ 04/03/2502
120583 การแต่งตั้งเอกอัครราชทูต 04/03/2502
120584 แต่งตั้งกรรมการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 04/03/2502
120585 ร่างพระราชฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ พุทธศักราช 2476 ในบริเวณเขตเพลิงไหม้ที่ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี และที่ตำบลเขาพระ อำเภอเติมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี รวม 2 ฉบับ 04/03/2502
120586 ร่างพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. 2502 04/03/2502
120587 การพิจารณาร่างกฎหมายเกี่ยวกับการศาสนา 04/03/2502
120588 การค้ำประกันเงินกู้จากรัฐบาลอเมริกันเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ 04/03/2502
120589 กำหนดเวลาทำงาน และวันหยุดราชการของโรงพยาบาล กำหนดเวลาประชุมคณะรัฐมนตรี 04/03/2502
120590 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหกรณ์รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร 04/03/2502
120591 ขออนุมัติเลื่อนชั้นข้าราชการและยุบอัตราเงินเดือน 25/02/2502
120592 การคุมขังชาวญวนอพยพ 25/02/2502
120593 ขออนุมัติเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอกเป็นชั้นพิเศษเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในกรมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 25/02/2502
120594 แต่งตั้งเลขานุการรัฐมนตรี 25/02/2502
120595 ปรับปรุงคณะกรรมการพิเศษเพื่อพิจารณาอนุมัติอนุสัญญาต่าง ๆ 25/02/2502
120596 แต่งตั้งอธิบดีกรมโยธาเทศบาล 25/02/2502
120597 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ 25/02/2502
120598 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้นายทหารต่างประเทศ 25/02/2502
120599 รัฐบาลนอรเวย์ทาบทามขอความเห็นชอบในการแต่งตั้ง เมอสิเออร์ ดิทเลฟ คนุดเสน เป็นอัครราชทูตประจำประเทศไทย 25/02/2502
120600 ขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำกระทรวงและตั้งอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนชั้นพิเศษ 3 อัตรา 25/02/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี