ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 6026 จากทั้งหมด 6031 หน้า แสดงรายการที่ 120501 - 120520 จากข้อมูลทั้งหมด 120603 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
120501 ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการติดตามประเมินผลมาตรการเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ (มพร.) ปีงบประมาณ 2542 ครั้งที่ 2 นร 29/02/2543
120502 บัญชีทำการประจำเดือนของบริษัทขนส่ง จำกัด / /2514
120503 พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ในท้องที่ตำบลกันตังอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ให้แก่เทศบาลตำบลกันตัง จังหวัดตรังพ.ศ. / /2531
120504 ขอเลื่อนข้าราขการชั้นเอกเป็นชั้นพิเศษ / /2514
120505 พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ ในท้องที่ตำบบห้วยโม่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ของวัดมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุดอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ให้แก่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2531 / /2531
120506 รายงานภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศรายสัปดาห์ / /2509
120507 การกำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์ / /2518
120508 กระทู้ถามที่ 511 ร. เรื่อง การชำระประวัติศาสตร์เหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 และ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 สผ 29/02/2543
120509 คำตอบกระทู้ถามเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา (กระทู้ถามที่ 601 ร. เรื่อง กรณีการตายของนายโฮม นิดคำหาร ราษฎรจังหวัดขอนแก่น) สผ 29/02/2543
120510 แต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี กต / /2522
120511 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณธปฏิวัติ ฉบับที่ 216ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2515 (ฉบับที่...)พ.ศ... ** / /2530
120512 กระทู้ถามที่ 601 ร. เรื่อง กรณีการตายของนายโฮม นิดคำหาร ราษฎรจังหวัดขอนแก่นและกระทู้ถามที่ 616 ร. เรื่อง การซื้อขายอวัยวะของมนุษย์ สผ 29/02/2543
120513 กระทู้ถามที่ 620 ร. เรื่อง การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่อง การเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลให้กับนักเรียนและกระทู้ถามที่ 659 ร. เรื่อง การเปิดเสรีทางการค้าทำให้มีการนำเข้าสุรา ไวน์ และเบียร์จากต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายและบริโภค ทำให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ สผ 29/02/2543
120514 คำตอบกระทู้ถามเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา (กระทู้ถามที่ 659 ร. เรื่อง การเปิดเสรีทางการค้า ทำให้มีการนำเข้าสุรา ไวน์ และเบียร์จากต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายและบริโภค ทำให้เกิดปัญหา ทางเศรษฐกิจ) สผ 29/02/2543
120515 แต่งตั้งกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย กค / /2531
120516 คำตอบกระทู้ถามเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา (กระทู้ถามที่ 679 ร. เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบล และองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการทำงานที่ซ้ำซ้อนกันทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก) สผ 29/02/2543
120517 กระทู้ถามที่ 679 ร. เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลและองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการทำงานที่ซ้ำซ้อนกันทำให้ต้องเสียค่าใช่จ่ายจำนวนมากและกระทู้ถามที่ 710 ร. เรื่อง การส่งเสริมการเลี้ยงโคกระบือ ม้า เพื่อใช้แรงงานในการเกษตร สผ 29/02/2543
120518 การแบ่งส่วนราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ / /2518
120519 ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ สผ 29/02/2543
120520 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ..... มท 29/02/2543
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี