ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 6003 จากทั้งหมด 6092 หน้า แสดงรายการที่ 120041 - 120060 จากข้อมูลทั้งหมด 121823 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
120041 (1)การสร้างท่าเรือศรีราชาและขุดคลองภาคใต้ (2)การสำรวจการตกตะกอนในร่องสันดอนเจ้าพระยาและการสร้างท่าเรือใหม่ที่ศรีราชา 08/06/2503
120042 วันต้นไม้ประจำปีของชาติ 08/06/2503
120043 วันต้นไม้ประจำปีของชาติ 08/06/2503
120044 โครงการชำระหนี้เงินกู้ขององค์การ ร.ส.พ. 08/06/2503
120045 การค้าสัตว์ปีกกับต่างประเทศ 08/06/2503
120046 โครงการกิจการไฟฟ้าอำเภอกิ่งอำเภอและสุขาภิบาลทั่วราชอาณาจักรจำนวน 225 แห่ง 08/06/2503
120047 โครงการจัดตั้งกิ่งอำเภอทั่วราชอาณาจักร 08/06/2503
120048 ร่างพระราชบัญญัติฝิ่น พ.ศ... และการควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับฝิ่น 03/06/2503
120049 การติดต่อเคลื่อนไหวของชาวจีนในไทยกับชาวจีนในผืนแผ่นดินใหญ่ ในเดือนมกราคม 2503 03/06/2503
120050 เดนมาร์กเสนอที่จะร่วมมือกับไทยทำการสำรวจเรื่องราวก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย 03/06/2503
120051 ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.... 03/06/2503
120052 การตั้งกลุ่มพ่อค้า และร่างพระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 03/06/2503
120053 ขออนุมัติใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองทัพบกเป็นเงินราชการลับ 03/06/2503
120054 สถานฑูตเยอรมนีเดิมที่กรุงเทพฯ 03/06/2503
120055 ขออนุมัติให้น.ส.สาคร อรุณเวชไปปฏิบัติงานในประเทศลาว 03/06/2503
120056 นโยบายภาคสงวนเหมืองแร่ 03/06/2503
120057 ร่างพรบ.โอนกรรมสิทธิ์ที่วัดวัดปรก ที่ธรณีสงฆ์วัดกลางเกร็ด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด และที่วัดสนามใต้ ตำบลท่าทราย อ.เมืองฯจ.นนทบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ.25.. 03/06/2503
120058 การแสดงความคิดเห็นของข้าราชการและพนักงานองค์การต่าง ๆ 03/06/2503
120059 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ปลูกสร้างอาคารให้เข่าซื้อในที่ดินของสพ.ทบ. 03/06/2503
120060 ร่างระเบียบการเบิกจ่ายเงินยังชีพให้ข้าราชการบางจังหวัดในภาคใต้(ย.ช.ภาคใต้) (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2503 03/06/2503
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี