ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5981 จากทั้งหมด 6091 หน้า แสดงรายการที่ 119601 - 119620 จากข้อมูลทั้งหมด 121809 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
119601 ของบประมาณเพิ่มเติมสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายของที่ปรึกษาชาวต่างประเทศ 20/12/2503
119602 ขออนุมัติจ้างข้าราชการวิสามัญชาวต่างประเทศ 20/12/2503
119603 แต่งตั่งคณะกรรมการงานเฉลิมฉลองคณะลูกเสือครบ 50ปี 20/12/2503
119604 การตรวจสอบบัญชีการเงินของท้องถิ่น ** 20/12/2503
119605 ข้อสังเกตเกี่ยวกับงบประมาณและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกระทรวงทบวงกรมต่างๆ 20/12/2503
119606 เงินราชการลับของ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 20/12/2503
119607 ขออนุมัติดำเนินการเตรียมการก่อสร้างสถานศึกษาก่อนมกราคม 2504 20/12/2503
119608 การสร้างทางสายกรุงเทพฯ-เพชรบูรณ์-หล่มสัก 20/12/2503
119609 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ.2501 20/12/2503
119610 ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 20/12/2503
119611 การสนทนากับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น 20/12/2503
119612 ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2503 บังคับในเขตเทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พ.ศ. .... 20/12/2503
119613 แต่งตั้งกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิ 20/12/2503
119614 การทำสัญญาประกันภัยให้แก่ผู้โดยสารเครื่องบินของหน่วยการบินกรมชลประทาน 20/12/2503
119615 ให้หยุดราชการในวันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2504 หนึ่งวัน ** 20/12/2503
119616 การย้ายที่พักเป็ดไก่ห่านที่มีชีวิต 20/12/2503
119617 การระบุขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในคำสั่งและประกาศต่างๆ 13/12/2503
119618 การแลกเปลี่ยนหนังสือกับหอสมุดแห่งรัฐเลนิน ณ กรุงมอสโก 13/12/2503
119619 ขออนุมัติให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานในประเทศลาว 13/12/2503
119620 การแต่งตั้งกงสุลใหญ่ประจำรัฐฉาน 13/12/2503
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี