ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5980 จากทั้งหมด 5981 หน้า แสดงรายการที่ 119581 - 119600 จากข้อมูลทั้งหมด 119609 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
119581 ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (นายสมศักดิ์ เพียรสกุล) คค 29/02/2543
119582 ขออนุมัติดำเนินการโครงการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน มท 29/02/2543
119583 ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สว 29/02/2543
119584 แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาเมืองแห่งชาติเพิ่มเติม นร 29/02/2543
119585 ขอหารือปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการแทน นร 29/02/2543
119586 การใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาของบุตร นร 29/02/2543
119587 รายงานการตรวจสอบข้อมูลเครื่องฉายรังสีโคบอลต์ - 60 29/02/2543
119588 การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสมาน ง่วนสำอางค์) พณ 29/02/2543
119589 ขออนุมัติทำสัญญาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (ปรับปรุงสถานที่ทำงานของกองปราบปราม) มท / /2535
119590 ร่างพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. .... ** / /2532
119591 การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ นร 29/02/2543
119592 การแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ มท 29/02/2543
119593 แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นของธนาคารอาคารสงเคราะห์ กค 29/02/2543
119594 การแต่งตั้งรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นร 29/02/2543
119595 แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย กค 29/02/2543
119596 ขออนุมัติเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ** / /2531
119597 ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... นร 29/02/2543
119598 คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ฯ ** / /2521
119599 การปรับปรุงคณะกรรมการเพื่อพิจารณาผลการคัดเลือกเอกชนรับสัมปทานลงทุนงานระบบรถไฟฟ้า และให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายหัวลำโพง-ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์-บางซื่อ) ขององค์การรถไฟฟ้ามหานคร นร 29/02/2543
119600 ขอระงับการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2542 เรื่อง การจ่ายเงินค่าชดเชยกรณีพิเศษให้พนักงานองค์การอุตสาหกรรมห้องเย็นเป็นการชั่วคราวก่อน กค 29/02/2543
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี