ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5971 จากทั้งหมด 5982 หน้า แสดงรายการที่ 119401 - 119420 จากข้อมูลทั้งหมด 119624 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
119401 ให้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันจันทร์เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งวัน 19/03/2501
119402 การเบิกจ่ายเงินจากคลัง กค 19/03/2501
119403 การควบคุมองค์การของรัฐบาล และบริษัทที่รัฐบาลถือหุ้นเกินกว่า 50% กค 19/03/2501
119404 การจ่ายเงินของบริษัทและองค์การรัฐบาล กค 19/03/2501
119405 ให้ข้าราชการผลัดเปลี่ยนกันหยุดพักผ่อนในฤดูร้อน 19/03/2501
119406 สันนิบาตช่วยป้องกันและบรรเทาภัยทางอากาศ 12/03/2501
119407 บริษัทขนส่ง จำกัด 12/03/2501
119408 องค์การอุตสาหกรรมเพื่อการสหกรณ์ 12/03/2501
119409 กำหนดการเสด็จพระราชดำเนินภาคเหนือ 12/03/2501
119410 ที่ดินบริเวณสะพานพระพุทธยอดฟ้า 12/03/2501
119411 บริษัทถ่านและน้ำมันไทย จำกัด ขอตั้งโรงกลั่นกรองน้ำมันเชื้อเพลิง 12/03/2501
119412 การปรับปรุงกรรมการบริหารงานของการไฟฟ้ากรุงเทพ ฯ 12/03/2501
119413 การจ่ายเงินล่วงหน้าให้แก่โรงเรียนอาชีวศึกษา ของกรมอาชีวศึกษา กค 12/03/2501
119414 แต่งตั้งประธานกรรมการขององค์การผลิตอาหารสำเร็จรูป 03/03/2501
119415 การเสด็จพระราชดำเนินภาคเหนือ 26/02/2501
119416 ขอความอุปถัมภ์ในการจัดงานนมัสการพระพุทธชินราช วัดเบญจมบพิตร 26/02/2501
119417 เงินเหลือจ่ายข้ามปี กค 26/02/2501
119418 อำนาจการงดปรับหรือลดค่าปรับแก่ผู้ปฏิบัติผิดสัญญาซื้อขายหรือจ้าง ตามระเบียบสำนักคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ และระเบียบสำนักคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการจ้างฯ กห 26/02/2501
119419 งบประมาณค่าใช้จ่ายในการส่งข้าราชการไปประชุมและเจรจาธุรกิจในต่างประเทศ 19/02/2501
119420 การเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่ถึงแก่กรรมในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการ 19/02/2501
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี