ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5971 จากทั้งหมด 6076 หน้า แสดงรายการที่ 119401 - 119420 จากข้อมูลทั้งหมด 121514 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
119401 ขออนุมัติหลักการเพื่อขอรับการพิทักษ์เกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ 13/09/2503
119402 ระเบียบการตรวจลงตราแก่คนต่างด้าว 13/09/2503
119403 เบี้ยประชุมกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ 13/09/2503
119404 ขออนุมัติตัดบัญชีพื้นที่ขาดหายตามสภาพเป็นสูญ 13/09/2503
119405 การสั่งจ่ายฎีกาที่ไม่มีเอกสารครบถ้วนตามความในมาตรา25แห่งพระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 13/09/2503
119406 สถานการณ์เกี่ยวกับสหพันธ์มาลี 13/09/2503
119407 ร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตรสำหรับคุ้มครองการนิมิต 13/09/2503
119408 คำแปลบทความในหนังสือพิมพ์มาเลย์เมล์ 13/09/2503
119409 เครดิตเงินสร้างเรือรบในอิตาลี 13/09/2503
119410 ร่างพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ (ฉบับที่...) พ.ศ... 13/09/2503
119411 (1)ร่างพระราชบัญญัติสมาคมการค้าพ.ศ... (2)ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบสินค้าขาออก พ.ศ... (3)การรวมกลุ่มพ่อค้า 13/09/2503
119412 ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการเช่าเคหะและที่ดิน 13/09/2503
119413 การเข้าเป็นสมาชิกในคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการจำหน่ายผลิตผลกสิกรรมเหลือใช้ของ FAO (CCP CONSULATIVE SUB-COMMITTEE ON SURPLUSDISPOSAL 13/09/2503
119414 การประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่15 13/09/2503
119415 การสร้างเสริมอาคารนักเรียนพยาบาล 13/09/2503
119416 ร่างพระราชบัญญัติกำหนดวิธีปฏิบัติแก่ผู้ถูกควบคุมเพื่อรับการอบรมประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 43 พ.ศ. .... 06/09/2503
119417 (1)บทความหนังสือพิมพ์สยามรัฐเครื่องเครดิตการเกษตร (2)เศรษฐกิจของประเทศไทย ** 06/09/2503
119418 การส่งเสริมการปลูกปอ 06/09/2503
119419 ร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. .... 06/09/2503
119420 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดอาชีพและวิชาชีพไว้สำหรับเฉพาะคนไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 06/09/2503
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี