ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5966 จากทั้งหมด 5968 หน้า แสดงรายการที่ 119301 - 119320 จากข้อมูลทั้งหมด 119357 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
119301 รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง มาตรการและแนวทางในการฟื้นฟูเสถียรภาพทางการเงินและการคลังของประเทศ (ฉบับที่ 6) ของวุฒิสภา สว 29/02/2543
119302 การพิจารณาบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ (ครั้งที่ 2/2543) นร 29/02/2543
119303 การดำเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ... ของวุฒิสภา กษ 29/02/2543
119304 การแต่งตั้งเอกอัครราชทูตและอัครราชทูตไทยประจำประเทศต่าง ๆ / /2502
119305 อัตราค่าบริการโทรศัพท์ คค 29/02/2543
119306 รายงานราคาขายปลีกของสินค้าที่จำเป็นแก่การครองชีพ / /2513
119307 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณสมทบโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ กค 29/02/2543
119308 การอาวัลตั๋วสัญญาใช้เงิน จำนวน 2,000 ล้านบาท ของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย กค 29/02/2543
119309 ขอให้พิจารณาการออกประทานบัตร / /2510
119310 ร่างพระราชบัญญัติสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็ก พ.ศ. .... นร 29/02/2543
119311 การแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ / /2514
119312 แผนปฏิบัติการภูเก็ตเมืองนานาชาติ นร 29/02/2543
119313 ร่างกฎกระทรวง (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 กษ 29/02/2543
119314 การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 10 ชช. (ที่ปรึกษาด้านการลงทุน) นร 29/02/2543
119315 กรอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 กค 29/02/2555
119316 ขออนุมัติเปลี่ยนแผนการเจรจาจัดทำอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2543 (ประเทศนอร์เวย์) กค 29/02/2543
119317 การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2542 (เมษายน - กันยายน 2542) ของกระทรวงการต่างประเทศ กต 29/02/2543
119318 รัฐบาลรัฐกาตาร์เสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยคนใหม่ กต 29/02/2543
119319 ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ชาวต่างประเทศ / /2515
119320 รายงานความเสียหายจากอุทกภัยภาคใต้ ปี 2542/2543 กษ 29/02/2543
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี