ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5949 จากทั้งหมด 6055 หน้า แสดงรายการที่ 118961 - 118980 จากข้อมูลทั้งหมด 121089 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
118961 นโยบายการทำป่าไม้ 20/09/2503
118962 ปัญหาและความยุ่งยากเกี่ยวกับคนไทยในเวียงจันทน์ 20/09/2503
118963 นายวันชัย อุจะอิง ขออนุญาตทำการไฟฟ้าชั่วคราวที่ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 20/09/2503
118964 นายเจริญ พงเพ็ญพรรณ์ ขออนุญาตทำการไฟฟ้าชั่วคราวที่หมู่ที่2ตำบลรัตตภูมิอำเภอรัตตภูมิจังหวัดสงขลา 20/09/2503
118965 ขอออกกฎกระทรวงเพิ่มเติมในการจ่ายเงินมูลภัณฑ์กันชนคืน 20/09/2503
118966 (1)ขออนุมัติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวแก่สัญญาจ้างเหมา(2)การทำสัญญาจ้างกับผู้รับเหมาทำการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 20/09/2503
118967 การจำกัดออกใบอนุญาตการพนันทำให้รายได้ของรัฐลดน้อยลง 20/09/2503
118968 สินค้าประเภทฟุ่มเฟือยและสินค้าควรต้องห้าม 20/09/2503
118969 การดำเนินคดีเกี่ยวกับเงินอุดหนุนสมาคมกาแฟ จำนวน 800,000 บาท ซึ่งนายเทียม แซแต้ เป็นผู้ยืม 20/09/2503
118970 การพิจารณาสั่งให้งดหรือลดอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรฯ แก่ผู้อุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม พ.ศ.2503 13/09/2503
118971 แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 13/09/2503
118972 แต่งตั้งอธิการวิทยาลัยวิชาการศึกษา 13/09/2503
118973 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ 13/09/2503
118974 เจ้าฟ้าสีหนุกล่าวและเขียนโจมตีประเทศไทย 13/09/2503
118975 ตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 13/09/2503
118976 ขออนุมัติหลักการเพื่อขอรับการพิทักษ์เกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ 13/09/2503
118977 ระเบียบการตรวจลงตราแก่คนต่างด้าว 13/09/2503
118978 เบี้ยประชุมกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ 13/09/2503
118979 ขออนุมัติตัดบัญชีพื้นที่ขาดหายตามสภาพเป็นสูญ 13/09/2503
118980 การสั่งจ่ายฎีกาที่ไม่มีเอกสารครบถ้วนตามความในมาตรา25แห่งพระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 13/09/2503
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี