ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5949 จากทั้งหมด 5970 หน้า แสดงรายการที่ 118961 - 118980 จากข้อมูลทั้งหมด 119384 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
118961 นโยบายการตั้งรายจ่ายในงบประมาณประจำปี 2502 กค 08/09/2501
118962 ร่างพระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 08/09/2501
118963 การส่งรายงานแสดงยอดเงิน รับ - จ่าย และคงเหลือของเงินกู้สวัสดิการ 03/09/2501
118964 ขอเก็บพิมพ์ลายนิ้วมือข้าราชการ 03/09/2501
118965 ขอปรับอัตราเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ผอ.กอง สปอ. 03/09/2501
118966 ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 03/09/2501
118967 เงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในเด็ก 03/09/2501
118968 อัตราอากรสลักเกลียวต่อราง 01/09/2501
118969 ฐานะของสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ 01/09/2501
118970 ประมวลความต้องการของจังหวัดต่าง ๆ ตามข้อเสนอของสมาชิกพรรคชาติสังคม 01/09/2501
118971 บริษัทเดินอากาศไทย จำกัด ขออนุมัติซื้อเครื่องบิน ดี.ซี.3 01/09/2501
118972 แก้ไขพระราชบัญญัติการไฟฟ้ายันฮี 01/09/2501
118973 พระราชบัญญติคุ้มครองหมุดหลักฐานการแผนที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 01/09/2501
118974 การก่อสร้างโรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 27/08/2501
118975 การนำเงินเลื่อนขั้นของแผนกอื่นมาเลื่อนอันดับ 27/08/2501
118976 ความร่วมมือกับรัฐบาลสหพันธรัฐเยอรมันในการจัดตั้งโรงเรียนเทคนิค 27/08/2501
118977 การขอยกเว้นภาษีในการส่งเครื่องอุปกรณ์เครื่องมือในการสำรวจแหล่งแร่เหล็ก 27/08/2501
118978 บริษัทเหมืองแร่บูรพาเศรษฐกิจ จำกัด ขอส่งภาชนะดีบุกผสม ออกนอกประเทศ 27/08/2501
118979 ร่างพระราชบัญญัติกู้เงินตามโครงการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจของต่างประเทศ พ.ศ. .... 27/08/2501
118980 บริษัทน้ำมันขอขึ้นราคาน้ำมัน 25/08/2501
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี