ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5944 จากทั้งหมด 5949 หน้า แสดงรายการที่ 118861 - 118880 จากข้อมูลทั้งหมด 118962 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
118861 บัญชีทำการประจำเดือนของบริษัทขนส่ง จำกัด / /2514
118862 พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ในท้องที่ตำบลกันตังอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ให้แก่เทศบาลตำบลกันตัง จังหวัดตรังพ.ศ. / /2531
118863 ขอเลื่อนข้าราขการชั้นเอกเป็นชั้นพิเศษ / /2514
118864 พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ ในท้องที่ตำบบห้วยโม่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ของวัดมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุดอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ให้แก่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2531 / /2531
118865 รายงานภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศรายสัปดาห์ / /2509
118866 การกำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์ / /2518
118867 กระทู้ถามที่ 511 ร. เรื่อง การชำระประวัติศาสตร์เหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 และ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 สผ 29/02/2543
118868 คำตอบกระทู้ถามเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา (กระทู้ถามที่ 601 ร. เรื่อง กรณีการตายของนายโฮม นิดคำหาร ราษฎรจังหวัดขอนแก่น) สผ 29/02/2543
118869 แต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี กต / /2522
118870 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณธปฏิวัติ ฉบับที่ 216ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2515 (ฉบับที่...)พ.ศ... ** / /2530
118871 กระทู้ถามที่ 601 ร. เรื่อง กรณีการตายของนายโฮม นิดคำหาร ราษฎรจังหวัดขอนแก่นและกระทู้ถามที่ 616 ร. เรื่อง การซื้อขายอวัยวะของมนุษย์ สผ 29/02/2543
118872 กระทู้ถามที่ 620 ร. เรื่อง การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่อง การเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลให้กับนักเรียนและกระทู้ถามที่ 659 ร. เรื่อง การเปิดเสรีทางการค้าทำให้มีการนำเข้าสุรา ไวน์ และเบียร์จากต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายและบริโภค ทำให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ สผ 29/02/2543
118873 คำตอบกระทู้ถามเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา (กระทู้ถามที่ 659 ร. เรื่อง การเปิดเสรีทางการค้า ทำให้มีการนำเข้าสุรา ไวน์ และเบียร์จากต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายและบริโภค ทำให้เกิดปัญหา ทางเศรษฐกิจ) สผ 29/02/2543
118874 แต่งตั้งกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย กค / /2531
118875 คำตอบกระทู้ถามเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา (กระทู้ถามที่ 679 ร. เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบล และองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการทำงานที่ซ้ำซ้อนกันทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก) สผ 29/02/2543
118876 กระทู้ถามที่ 679 ร. เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลและองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการทำงานที่ซ้ำซ้อนกันทำให้ต้องเสียค่าใช่จ่ายจำนวนมากและกระทู้ถามที่ 710 ร. เรื่อง การส่งเสริมการเลี้ยงโคกระบือ ม้า เพื่อใช้แรงงานในการเกษตร สผ 29/02/2543
118877 การแบ่งส่วนราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ / /2518
118878 ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ สผ 29/02/2543
118879 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ..... มท 29/02/2543
118880 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลเชิงทะเล อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. .... มท 29/02/2543
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี