ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5901 จากทั้งหมด 6032 หน้า แสดงรายการที่ 118001 - 118020 จากข้อมูลทั้งหมด 120629 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
118001 บริษัทพิสิษฐโยธาจำกัด ขอรับเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย 16/05/2504
118002 คณะกรรมการพัฒนาภาคใต้ 16/05/2504
118003 การแก้ไขเพิ่มเติมกฏกระทรวง พ.ศ. 2503 ออกตามความในพระราชบัญญัติโอน 5 มหาวิทยาลัยฯ ไปสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2502 09/05/2504
118004 ผลการพิจารณาตรวจบัญชีรายการเครื่องจักรเพื่องดเว้นอากรขาเข้า 09/05/2504
118005 (1)ภาวะการค้าส่งและข่าวตลาดประจำวัน (ตลาดกรุงเทพ) (2)ปริมาณส่งออกและพรีเมี่ยมกรมการค้าต่างประเทศ 09/05/2504
118006 ขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำกระทรวง 09/05/2504
118007 คดีทุจริตและวางเพลิงเผาบริษัทจังหวัดเชียงราย 09/05/2504
118008 ทางการมูลนิธิอาเซียเฟาน์เดชั่นอาราธนาให้ไปเยี่ยมสหรัฐอเมริกาและยุโรป 09/05/2504
118009 งบประมาณลงทุน และทำการประจำปี 2504 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย 09/05/2504
118010 การสนทนากับเอกอัครราชทูตอิตาลี 09/05/2504
118011 กองทัพอากาศอังกฤษประจำภาคตะวันออกไกลขออนุญาตบินถ่ายภาพบริเวณจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทย 09/05/2504
118012 คณะผู้แทนไทยไปประชุม 14ชาติ ณ นครเจนีวา 09/05/2504
118013 โครงการปราบปรามโรคเรื้อน 09/05/2504
118014 การแต่งตั้งผู้แทนสำรองในคณะผู้แทนไทยประจำคณะกรรมาธิการเพื่อการรวมและฟื้นฟูเกาหลี (UNCURK) 09/05/2504
118015 การฝึกซ้อมอาสารักษาดินแดน 09/05/2504
118016 การฉลองพระชนมายุสมเด็จพระสังฆราช 09/05/2504
118017 การขยายกิจการของโรงงานทอผ้าและปั่นด้ายที่จังหวัดพิษณุโลก 09/05/2504
118018 การประชุมพัฒนาการท้องถิ่นขององค์การ สปอ. 09/05/2504
118019 คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการที่ปรึกษาตามแผนดำเนินงานศูนย์ปึกการบินพลเรือนในประเทศไทย 09/05/2504
118020 ขอเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยไปปฏิบัติงานในสำนักงานบริการวิจัยขององค์การ สปอ. 09/05/2504
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี