ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5889 จากทั้งหมด 5920 หน้า แสดงรายการที่ 117761 - 117780 จากข้อมูลทั้งหมด 118396 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117761 รายงานพฤติการณ์ของสหกรณ์ขายข้าวและพืชผล เชียงใหม่ จำกัดสินใช้ 03/06/2502
117762 วิธีการป้องกันการลักลอบนำทองเข้ามาในราชอาณาจักรโดยการลดพิกัดอัตราศุลกากรขาเข้าและภาษีการซื้อโภคภัณฑ์ 03/06/2502
117763 การประชุมคณะกรรมการประสานงานสำรวจลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง สมัยที่ 5 03/06/2502
117764 การประชุมองค์การกรรมกรระหว่างประเทศ สมัยที่ 43 ณ กรุงเจนีวา 03/06/2502
117765 งดเว้นการฆ่าสัตว์ในวันพระ 03/06/2502
117766 ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่ ในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พ.ศ. 25.. 03/06/2502
117767 ตำแหน่งว่างในสำนักงานอีคาเฟ่ 03/06/2502
117768 การงดปิดอากรแสตมป์ในใบรับเงิน 03/06/2502
117769 การดำเนินงานสหพันธ์สหกรณ์ผู้เลี้ยงและผู้ค้าหมู จำกัดสินใช้ 03/06/2502
117770 ศูนย์กลางการฝึกภาคสำหรับอาเซียตะวันออกเฉียงใต้ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 27/05/2502
117771 ร่างพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 27/05/2502
117772 การตกแต่งบริเวณสถานที่ราชการ 27/05/2502
117773 ค่าใช้จ่ายการประชุมคณะกรรมการประสานงานสำรวจลุ่มแม่น้ำโขง 27/05/2502
117774 ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานวิจัย (RESEARCH AIDE) ในสำนักงานวิจัยองค์การ สปอ. 27/05/2502
117775 (1) สถานการณ์ธนาคารเกษตร จำกัด (2) การปรับปรุงธนาคารเกษตร จำกัด 27/05/2502
117776 การตกแต่งบริเวณสถานที่ราชการ 27/05/2502
117777 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 27/05/2502
117778 การลงทุนของบริษัทเงินทุนระหว่างประเทศในประเทศไทย 27/05/2502
117779 การดำเนินงานบริษัทส่งเสริมเศรษฐกิจแห่งชาติ จำกัด 27/05/2502
117780 องค์การกรรมกร ระหว่างประเทศมีความประสงค์จะย้ายสำนักงานประจำภาคเอเชีย จากเมืองบังกาลอร์มาตั้งที่กรุงเทพ ฯ 27/05/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี