ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5888 จากทั้งหมด 6030 หน้า แสดงรายการที่ 117741 - 117760 จากข้อมูลทั้งหมด 120582 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117741 ขอดำเนินการค้าสุกรในจังหวัดเชียงใหม่ 18/07/2504
117742 โครงการเยาวชนอาสาสมัครจากประเทศอังกฤษ 18/07/2504
117743 ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ในท้องที่ตำบลลือ อำเภอพนา จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. .... 18/07/2504
117744 จีนคณะชาติบริจาคปูนซิเมนต์แก่โครงการแม่น้ำโขง 18/07/2504
117745 เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดป่าสงวน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่าพุทธศักราช 2481 (ป่าแม่ธิ แม่ตีบ และแม่สาร) 18/07/2504
117746 ร่างกฏกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ.2504) ออกตามพระราชบัญญัติโรงงาน พุทธศักราช 2482 (กำหานดเวลาเปิดหีบอ้อยของโรงงานน้ำตาลทราย) 18/07/2504
117747 เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดป่าสงวน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่าพุทธศักราช 2481 (ป่าภูหยวก) 18/07/2504
117748 เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดป่าสงวน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่าพุทธศักราช 2481 (ป่าควนเลียบ) 18/07/2504
117749 การทำความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งประเทศไทยกับองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมสหประชาชาติเกี่ยวกับการจัดตั้งสำนักงานส่วนภูมิภาคเอเซียขององค์การศึกษาฯสหประชาชาติในประเทศไทย 18/07/2504
117750 เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช 2481 (ป่าควนเคี่ยม) 18/07/2504
117751 เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดป่าสงวนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่าพุทธศักราช 2481 (ป่าควนจำศิลา) 18/07/2504
117752 การก่อสร้างทางสายดอยสุเทพ-บวกห้า 18/07/2504
117753 ขอเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนยานนาวาภายหลังการประกวดราคา 18/07/2504
117754 ขอเปลี่ยนรายการก่อสร้างโรงเรียนปากน้ำกบินทร์บุรีภายหลักการประกวดราคา 18/07/2504
117755 ขอเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัดวิมุตยารามพิทยากรภายหลังการประกวดราคา 18/07/2504
117756 ขออนุมัติหลักการพิจารณาอนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักรฯ ให้แก่ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม 18/07/2504
117757 ร่างพระราชบัญญัติการส่งสินค้าออกไปนอกและการนำสินค้าเข้ามาในประเทศ พ.ศ.... ร่างพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. .... 18/07/2504
117758 การก่อสร้างทางสายดอยสุเทพ-บวกห้า 18/07/2504
117759 การพิจารณายกฐานะตำบลขึ้นเป็นกิ่งอำเภอ 18/07/2504
117760 ธนาคารโลกเสนอจะส่งผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเหลือในการปรับปรุง และทำแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติให้สมบูรณ์ และช่วยทำแผนพัฒนาการเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18/07/2504
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี