ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5888 จากทั้งหมด 5920 หน้า แสดงรายการที่ 117741 - 117760 จากข้อมูลทั้งหมด 118396 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117741 การพิจารณาการพิมพ์ธนบัตร 08/06/2502
117742 รัฐบาลฟินแลนด์ทาบทามขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งอัครราชทูตคนใหม่ประจำประเทศไทย สร 08/06/2502
117743 การสอบสวนธนาคารอุตสาหกรรม 08/06/2502
117744 บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด ขอตั้งโรงงานบดซีเมนต์ภาคใต้ 08/06/2502
117745 ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินที่จ่ายควบกับเงินเดือนเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ และเงินประเภทที่จ่ายเป็นลักษณะเงินเดือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 08/06/2502
117746 เขตกั้นน้ำเค็มชายทะเล จังหวัดสมุทรปราการ 08/06/2502
117747 เจ้าหญิงอาเล็กซานดรา แห่ง เคนต์ มีความประสงค์จะเสด็จมาเยี่ยมประเทศไทย 08/06/2502
117748 กำหนดบริเวณที่พักอาศัย 03/06/2502
117749 ประวัติของ นายยูลิโอ มูโญซ ราโมเนต์ 03/06/2502
117750 ผู้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 03/06/2502
117751 การจัดส่งชาวญวนที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเมืองกลับประเทศเวียดนามเหนือ 03/06/2502
117752 การสงเคราะห์ชาวเขาและการป้องกันการปลูกฝิ่น 03/06/2502
117753 ขอต่อเวลาราชการ 03/06/2502
117754 แต่งตั้งผู้อำนวยการส่วนการปกครองท้องถิ่นและผู้อำนวยการส่วนการทะเบียนและเลือกตั้ง กรมมหาดไทย 03/06/2502
117755 ร่างประกาศกระทรวงเศรษฐการ เรื่อง ผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าที่ห้ามจำหน่าย ตามประกาศของคณะปฏิวัติ (ฉบับที่ 53) 03/06/2502
117756 รายงานสถานการณ์ในการเรียกเก็บภาษีอากร และเงินผลประโยชนที่เรียกเก็บได้ในระยะ 3 เดือน ในปี 2502 03/06/2502
117757 อำนาจหน้าที่การพิจารณาคำขอลงทุนอุตสาหกรรม 03/06/2502
117758 การเชิญชวนเอกชนมาลงทุนปลูกสร้างอาคารสงเคราะห์ 03/06/2502
117759 การชำระเงินสด งวดที่ 5 ตามความตกลงเรื่องเงินเยนพิเศษ 03/06/2502
117760 เสนอร่างพระราชบัญญัติ 03/06/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี