ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5887 จากทั้งหมด 5905 หน้า แสดงรายการที่ 117721 - 117740 จากข้อมูลทั้งหมด 118091 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117721 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขอำนาจในการปฏิบัติงานของรัฐมนตรี 18/02/2502
117722 เกี่ยวแก่การคลัง, การเศรษฐกิจ 18/02/2502
117723 บริษัทเดินอากาศไทย จำกัด 18/02/2502
117724 การปล่อยคนอันธพาล 18/02/2502
117725 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติกู้เงินเพื่อการบูรณะ และวิวัฒนาการแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2499 18/02/2502
117726 ทุนสำรอง 18/02/2502
117727 กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ 18/02/2502
117728 การกำจัดสุนัขตามถนน 18/02/2502
117729 การย้ายโรงงานฟอกหนัง โรงเลี้ยงไก่ เป็ด สุกร จากคลองเตย 18/02/2502
117730 ขออนุญาตทำการไฟฟ้าชั่วคราว 16/01/2502
117731 เสนอเป็นข่าวและเพื่อทราบ 06/12/2501
117732 ให้หน่วยราชการและองค์การรัฐบาลซื้อดีบุกถลุงจากกรมโลหกิจ อก 01/12/2501
117733 เสนอเพื่อขอรับอนุมัติ 29/11/2501
117734 การฝากเงินขององค์การรัฐบาล 24/11/2501
117735 เสนอเป็นข่าวและเพื่อทราบ 22/11/2501
117736 ให้หน่วยราชการร่วมมือใช้กระดาษไทย อก 20/11/2501
117737 ขอให้พิจารณาการออกประทานบัตร 18/11/2501
117738 การปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการจัดซื้อพัสดุ 29/10/2501
117739 คำวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อความเป็นธรรมแก่สังคม พ.ศ. 2497 20/10/2501
117740 ขออนุมัติโอนการไฟฟ้าชั่วคราวตำบลปากน้ำชุมพร จังหวัดชุมพร ให้แก่ องค์การสะพานปลารับไปดำเนินการ (ซึ่งกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นควรอนุญาต) 20/10/2501
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี