ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5886 จากทั้งหมด 5920 หน้า แสดงรายการที่ 117701 - 117720 จากข้อมูลทั้งหมด 118396 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117701 ความตกลงให้ใช้ข้อบังคับร่วม และข้อบังคับร่วมระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาว ว่าด้วยการควบคุมในทางศุลกากรเกี่ยวกับการขนส่งในแม่น้ำโขง 01/07/2502
117702 การปรับปรุงอัตราเงินเดือนข้าราชการ 22/06/2502
117703 การทำสัญญาซื้อขายและติดตั้งเครื่องจักร เพื่อการผลิตบุหรี่ในโรงงานยาสูบคลองเตย กับบริษัท AMERICAN MACHINE & FOUNDRY 22/06/2502
117704 การเจรจาทำความตกลงทางศุลกากรระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาว 22/06/2502
117705 การเสด็จพระราชดำเนินประพาสต่างประเทศ 22/06/2502
117706 แต่งตั้งรองปลัดกระทรวงสหกรณ์ (นายทนุ สาตราภัย) 22/06/2502
117707 ขออนุมัติโอน พลอากาศจัตวา สวัสดิ์ ศรีสุข 22/06/2502
117708 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช 2481 22/06/2502
117709 การแต่งตั้งผู้ว่าการ ตัวแทนผู้ว่าการ ในสภาผู้ว่าการธนาคารโลก และผู้ว่าการกองทุนการเงิน ระหว่างประเทศ 22/06/2502
117710 ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดทำสำมะโนประชากรและเกษตร พ.ศ. .... 22/06/2502
117711 ผลประโยชน์ตอบแทนประธานกรรมการ กรรมการ และเงินเดือนผู้อำนวยการ ผู้ว่าการ องค์การต่างๆ ของรัฐบาล 22/06/2502
117712 บริษัทนฤเบศร์ จำกัด ขอเช่าเหมืองแร่ทองกบินทร์บุรี 22/06/2502
117713 การประชุมผู้แทนกาชาดเกี่ยวกับการจัดส่งชาวเวียดนามที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเมือง กลับประเทศเวียดนามเหนือ 22/06/2502
117714 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 คค 22/06/2502
117715 (1) ร่างพระราชบัญญัติฝิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (2) คำแปลสรุปเรื่อง "Thailand Opium Menace" 22/06/2502
117716 แต่งตั้งกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย 22/06/2502
117717 การสั่งบุหรี่จากต่างประเทศเข้ามาจำหน่าย 17/06/2502
117718 สร้างโรงละครแห่งชาติ 17/06/2502
117719 บริษัทนฤเบศร์ จำกัด ขอเช่าช่วงทำเหมืองทองคำ 17/06/2502
117720 การขุดคลองเพื่อป้องกันน้ำเค็มฝั่งธนบุรี 17/06/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี