ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5885 จากทั้งหมด 5920 หน้า แสดงรายการที่ 117681 - 117700 จากข้อมูลทั้งหมด 118396 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117681 การเก็บภาษีสินค้าขาออก 08/07/2502
117682 (1) บริษัทชลประทานซีเมนต์ จำกัด (2) การพิจารณารับปูนซีเมนต์ของบริษัทชลประทานซีเมนต์ จำกัด เป็นสินค้านโยบายในการจ่าย รถบรรทุกสินค้าของการรถไฟแห่งประเทศไทย 08/07/2502
117683 คอมมิวนิสต์กล่าวร้ายประเทศไทยทางวิทยุกระจายเสียงและหนังสือพิมพ์ 08/07/2502
117684 การเผยแพร่กิจการของรัฐด้วยวารสารสั้น ๆ และด้วยข่าวทางวิทยุฯ 08/07/2502
117685 เครื่องบินพม่าเข้ามายิงปืนกลถูกราษฎรไทยตาย 06/07/2502
117686 ให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานทางสำนักงานวางแผนฝ่ายทหาร ณ องค์การสนธิสัญญาร่วมป้องกัน เอเซียอาคเนย์ 06/07/2502
117687 โครงการปรับปรุงและขยายกิจการโทรศัพท์ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 06/07/2502
117688 (1) การประชุมปลัดจังหวัดและนายอำเภอทั่วราชอาณาจักร (2) ขออนุมัติจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการประชุมปลัดจังหวัด และนายอำเภอ ** 06/07/2502
117689 ร่างพระราชบัญญัติสภาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... 06/07/2502
117690 สวีเดนขอเลื่อนฐานะสถานอัครราชทูตขึ้นเป็นสถานเอกอัครราชทูตและขอความเป็นชอบในตัวบุคคล ที่จะแต่งตั้งมาเป็นเอกอัครราชทูต 01/07/2502
117691 การส่งล่ามไปให้คณะผู้แทนกาชาดไทย 01/07/2502
117692 การลงทุนในประเทศไทย 01/07/2502
117693 การประกาศกิจการอุตสาหกรรมที่จะได้รับการส่งเสริมเพิ่มเติม 01/07/2502
117694 บริษัทไทยโทรทัศน์ จำกัด 01/07/2502
117695 รายงานผลการจับกุมคอมมิวนิสต์ภาคใต้ (สงขลา) 01/07/2502
117696 ข้อตกลงว่าด้วยการใช่ท่าเทียบแพขนานยนต์ หนองคาย - ท่าเดื่อ (ท่านาแล้ง) 01/07/2502
117697 การขายเครื่องบินซุเปอร์คอนสเตลเลชั่น 1049 จี และการร่วมมือกับสายการบิน เอส. เอ. เอส. 01/07/2502
117698 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 01/07/2502
117699 เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่ถึงแก่กรรม ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการ 01/07/2502
117700 การปรับปรุงลดจำนวนลูกจ้างของกรมชลประทาน 01/07/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี