ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5884 จากทั้งหมด 5920 หน้า แสดงรายการที่ 117661 - 117680 จากข้อมูลทั้งหมด 118396 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117661 ร่างกฎกระทรวงขึ้นอัตราค่าธรรมเนียม 15/07/2502
117662 ส่งประกาศมาเพื่อพิจารณานำลงในราชกิจจานุเบกษา 15/07/2502
117663 ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. .... 15/07/2502
117664 ตำแหน่งอธิบดีกรมธนารักษ์ 15/07/2502
117665 การจับกุมสอบสวนผู้ต้องหาว่ากระทำการอันเป็นคอมมิวนิสต์ในจังหวัดภาคใต้ 15/07/2502
117666 รายงานการประชุมคณะมนตรีดีบุกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 18 15/07/2502
117667 การเพิ่มเงินทุนของธนาคารโลก 15/07/2502
117668 ขอยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องอุปกรณ์กีฬาและอากรมหรสพกีฬาแหลมทอง 08/07/2502
117669 การไปรษณีย์โทรเลข 08/07/2502
117670 ร่างพระราชบัญญัติสภาการศึกษาแห่งชาติ โอนมหาวิทยาลัย และจัดระเบียบราชการสำนักนายก รัฐมนตรี 08/07/2502
117671 ขอให้ผ่อนผันและช่วยเหลือบริษัทไม้อัดไทย จำกัด 08/07/2502
117672 รายงานสถานการณ์ในการเรียกเก็บภาษีอากรและเงินผลประโยชน์ที่เรียกเก็บได้ในระยะ 5 เดือน ในปี 2502 08/07/2502
117673 โครงการสร้างทางหลวงแผ่นดิน 08/07/2502
117674 การเชิญกษัตริย์มลายาเสด็จมาเยือนประเทศไทย 08/07/2502
117675 การเผยแพร่กิจการของรัฐด้วยวารสารสั้น ๆ และด้วยข่าวทางวิทยุ ฯ 08/07/2502
117676 การขายเครื่องบินซุปเปอร์คอนสเตเลชั่น 1049 จี. และการร่วมมือกับสายการบิน เอส. เอ. เอส 08/07/2502
117677 กองทุนพิเศษเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศที่ยังไม่พัฒนา 08/07/2502
117678 ขอแต่งตั้งเพิ่มผู้แทนในคณะผู้แทนรัฐบาลไทยที่จะทำการเจรจากับคณะผู้แทนรัฐบาลลาว 08/07/2502
117679 การประชุมสหประชาชาติเพื่อหยั่งทราบจำนวนเงินบริจาคบำรุงโครงการขยายความช่วยเหลือ ทางวิชาการและกองทุนพิเศษ สำหรับปี 2503 08/07/2502
117680 การควบคุมคุณภาพสินค้า 08/07/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี