ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5883 จากทั้งหมด 5920 หน้า แสดงรายการที่ 117641 - 117660 จากข้อมูลทั้งหมด 118396 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117641 โครงการจัดสรรที่ดินผืนใหญ่ 22/07/2502
117642 ให้กวดขันเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม คนต่างด้าวและการต่อทะเบียนรถยนต์ 22/07/2502
117643 การขยายกิจการขององค์การทอผ้า 22/07/2502
117644 การจ่ายเงินค่าจ้างลูกจ้างเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเวลาปฏิบัติราชการใหม่ 22/07/2502
117645 ร่างพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ สปอ. พ.ศ. .... 22/07/2502
117646 การแต่งตั้งรองกงสุล ณ เมืองฮ่องกง 22/07/2502
117647 ผลการประชุมพิจารณาปัญหาต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับกฎหมายทะเลของคณะกรรมการพิเศษ เพื่อพิจารณาอนุสัญญาต่าง ๆ 22/07/2502
117648 การแก้กฎหมายลงโทษผู้บ่อนทำลายเศรษฐกิจของชาติ 22/07/2502
117649 ชาวไทยใหญ่อพยพเข้ามาอยู่ในเขตท้องที่อำเภอฝาง 15/07/2502
117650 ขอยุบอัตราเงินเดือนชั้นพิเศษเป็นชั้นเอกชั่วคราว (ตำแหน่งรองอธิบดีกรมอาชีวศึกษา) 15/07/2502
117651 รัฐบาลสหพันธ์มลายาเชิญประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อวางแผนปราบโจรจีนคอมมิวนิสต์ 15/07/2502
117652 รายงานการแสดงของกลางที่ยึดได้จาก นายศุภชัย ศรีสติ ให้ประชาชนชม 15/07/2502
117653 แต่งตั้งข้าราชการ (ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดเชียงใหม่) 15/07/2502
117654 งบประมาณประจำปี 2503 15/07/2502
117655 การแต่งตั้งเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ 15/07/2502
117656 ขอให้สหพันธ์สหกรณ์ผู้เลี้ยงและค้าหมูจำกัดสินใช้ ดำเนินการค้าโคกระบือ 15/07/2502
117657 ผลการสอบข้อเท็จจริงการส่งหนังสือราชการล่าช้า 15/07/2502
117658 การพิจารณาบำเหน็จตามชอบ 15/07/2502
117659 (1) การจัดการป้องกันมิให้เวียดมินห์ส่งกระจายเสียงชักจูงชาวญวนอพยพให้อยู่ในประเทศไทยต่อไป (2) การรเจรจากับเวียดมินห์เหนือ ณ เมืองย่างกุ้ง (3) การประชุมผู้แทนกาชาดเกี่ยวกับการจัดส่งชาวเวียดนามที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเมือง กลับ ประเทศเวียดนามเหนือ 15/07/2502
117660 เจ้าหญิงอะเล็กซันดราแห่งเคนต์ มีพระประสงค์จะเสด็จมาเยี่ยมประเทศไทย 15/07/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี