ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5882 จากทั้งหมด 5920 หน้า แสดงรายการที่ 117621 - 117640 จากข้อมูลทั้งหมด 118396 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117621 แต่งตั้งกรรมการบริหารกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 22/07/2502
117622 ขอตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนการกีฬาเป็นการประจำ 22/07/2502
117623 ระเบียบเงินทดแทนข้าราชการวิสามัญที่ออกจากราชการ 22/07/2502
117624 เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอัตราค่าบริการสำหรับตู้สาขา ในข้อบังคับ ฉบับที่ 8 22/07/2502
117625 ขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา (พระวรเวทย์พิสิฐ) 22/07/2502
117626 กฎหมายเกี่ยวแก่การทำงบประมาณ 22/07/2502
117627 เครื่องบินพม่าเข้ามาทิ้งระเบิดและยิงปืนกลถูกราษฎรไทยตาย 22/07/2502
117628 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการพัฒนาการศึกษาภาคศึกษา 2 22/07/2502
117629 การแก้ไขพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือนฯ 22/07/2502
117630 การป้องกันการแทรกซึมภัยคอมมิวนิสต์ตามนโยบายคณะปฏิวัติ 22/07/2502
117631 กรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและกรรมการบริหาร 22/07/2502
117632 การกำหนดอัตราค่าจ้างสอนพิเศษ 22/07/2502
117633 การบริจากข้าวสารให้แก่ยูนิเซฟ 22/07/2502
117634 ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยแพรแถบเหรียญชัยสมรภูมิ พ.ศ. 25.. และร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยแพรแถบเหรียญช่วยราชการเขตภายใน พ.ศ. 25.. 22/07/2502
117635 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นพิเศษออกจากราชการ 22/07/2502
117636 การพิจารณาหาทางใช้ฝิ่นที่เหลือให้เกิดประโยชน์ 22/07/2502
117637 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นพิเศษออกจากราชการ 22/07/2502
117638 การกำหนดอัตราค่าสอนพิเศษ 22/07/2502
117639 เงินทดแทนข้าราชการวิสามัญที่ออกจากราชการ 22/07/2502
117640 การประชุมผู้แทนกาชาดเกี่ยวกับการจัดส่งชาวเวียดนามที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเมืองกลับประเทศเวียดนามเหนือ 22/07/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี