ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5881 จากทั้งหมด 5920 หน้า แสดงรายการที่ 117601 - 117620 จากข้อมูลทั้งหมด 118396 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117601 คณะกรรมการ ก.ศ.ว. 29/07/2502
117602 สำนักงานข้าว 29/07/2502
117603 ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ โอนอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกรม ซึ่งมีการปรับปรุงใหม่ พ.ศ. .... 29/07/2502
117604 เครื่องบินพม่าเข้ามายิงปืนกลถูกราษฎรไทยตาย 29/07/2502
117605 รัฐบาลญี่ปุ่นเสนอให้มีศูนย์กลางการโทรคมนาคมในประเทศไทย 29/07/2502
117606 ขออนุมัติเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอกขึ้นเป็นชั้นพิเศษ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีกรมป่าไม้ 29/07/2502
117607 ที่ดินก่อสร้างโรงเรียนแพทย์เชียงใหม่ 29/07/2502
117608 ขอให้สหพันธ์สหกรณ์ผู้เลี้ยงและค้าหมู จำกัดสินใช้ เป็นผู้ส่งหมูไปขายต่างประเทศ 29/07/2502
117609 ระเบียบเกี่ยวกับการโอนข้าราชการเพื่อเลื่อนชั้น 29/07/2502
117610 การปรับปรุงแบ่งส่วนราชการกรมประมวลราชการแผ่นดิน 29/07/2502
117611 การจับกุมธนบัตรไทยปลอมที่ประเทศลาว 29/07/2502
117612 ขอต่อเวลาราชการให้ พลเอก หลวงสุรณรงค์ 29/07/2502
117613 ระเบียบเกี่ยวกับการโอนข้าราชการเพื่อเลื่อนชั้น 29/07/2502
117614 ค่าใช้จ่ายของคณะผู้แทนกาชาดไทยไปประชุม ณ. ประเทศพม่า 29/07/2502
117615 เลื่อนเงินเดือน ให้ข้าราชการที่ถึงแก่กรรมระหว่างปฎิบัติหน้าที่ราชการ 29/07/2502
117616 ร่างพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 29/07/2502
117617 แผนการโคลัมโบให้รถโดยสารแก่อินโดนีเซีย 29/07/2502
117618 สินค้าจีนคอมมิวนิสต์ 29/07/2502
117619 การแลกเปลี่ยนผู้แทนทางการทูตกับเลบานอน 29/07/2502
117620 ยกเลิกการห้ามจำหน่ายสินค้าที่ผลิตในต่างประเทศ (ร่างพระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาควบคุมโภคภัณฑ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2497 พ.ศ. .... ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2495) 29/07/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี