ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5863 จากทั้งหมด 5867 หน้า แสดงรายการที่ 117241 - 117260 จากข้อมูลทั้งหมด 117332 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117241 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2501 26/03/2501
117242 การดำเนินงานของบริษัทเดินอากาศไทย 26/03/2501
117243 ขอความอุดหนุนทางการเงินแก่สมาคมสหประชาชาติแห่งประเทศไทย 26/03/2501
117244 ขออนุมัติในหลักการขายเรือเกียรตินาวี เรือวินัยนาวี และเรือชาตินาวี 26/03/2501
117245 ข้าราชการทุจริต คค 26/03/2501
117246 (1)การสร้างโรงกลั่นกรองน้ำมันขนาด 5,000 บาเรล (2)การสร้างโรงกลั่นกรองน้ำมันขนาดใหญ่ในประเทศไทย 24/03/2501
117247 การย้ายโรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง 24/03/2501
117248 (1)ร่างพระราชบัญญัติบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ ยกเลิกพระราชบัญญัติธนาคารอุตสาหกรรม พ.ศ. 2495 พ.ศ. .... (2)พระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการสำนักสภาวิจัยแห่งชาติ 24/03/2501
117249 การแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ระหว่างประเทศข้างเคียง 19/03/2501
117250 ให้ความอุปการะในการไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ 19/03/2501
117251 ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. .... 19/03/2501
117252 การบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 19/03/2501
117253 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2501) ออกตามความในพระราชบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. 2497 19/03/2501
117254 การจ่ายเงินของบริษัทและองค์การรัฐบาล 19/03/2501
117255 การโดยสารเครื่องบินไปต่างประเทศ กค 19/03/2501
117256 แต่งตั้งผู้ดูแลนักเรียนไทยในออสเตรเลีย 19/03/2501
117257 สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาไทย 19/03/2501
117258 การปรับปรุงกรรมการขององค์การโทรศัพท์ประเทศไทย 19/03/2501
117259 หลักเกณฑ์การพิจารณาขออนุมัติเลื่อนข้าราชการชั้นเอกเป็นชั้นพิเศษ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ หรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น 19/03/2501
117260 ให้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันจันทร์เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งวัน 19/03/2501
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี