ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5807 จากทั้งหมด 5831 หน้า แสดงรายการที่ 116121 - 116140 จากข้อมูลทั้งหมด 116610 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
116121 พระราชวังบางปะอิน 10/04/2502
116122 การทำสะพานข้ามทางรถไฟที่สะพานยมราช 10/04/2502
116123 การเจาะน้ำบาดาล 10/04/2502
116124 ขอต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการตุลาการ 10/04/2502
116125 การปรับปรุงภาษีอากร 10/04/2502
116126 การไปรษณีย์โทรเลข 10/04/2502
116127 การต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการพลเรือนวิสามัญ 10/04/2502
116128 งบประมาณปี 2502 10/04/2502
116129 ร่างพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการท่าเรือ แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 10/04/2502
116130 การพัฒนาการลุ่มแม่น้ำโขงและอ่างเก็บน้ำ 10/04/2502
116131 การลงทุนทำไร่ฝ้ายโรงงานปั่นด้ายและทอผ้าของกลุ่มมูนโยส 10/04/2502
116132 การปราบปรามอาชญากรรม 10/04/2502
116133 เครื่องพิมพ์ธนบัตร 10/04/2502
116134 สหพันธ์สหกรณ์ผู้เลี้ยงหมูและค้าหมู จำกัดสินใช้ 08/04/2502
116135 การก่อสร้างเรือนจำกลางคลองเปรมแห่งใหม่และการขอใช้บริเวณเรือนจำคลองเปรม (ลหุโทษเดิม) เป็นสถานีขนส่งกลาง 08/04/2502
116136 ร่างพระราชบัญญัติ ยกเลิกพระราชบัญญัติการตรวจสอบจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งได้รับการศึกษาอบรมจบชั้นประถมศึกษา พ.ศ. 2500 08/04/2502
116137 ขอยกเว้นบริการส่งวิทยุกระจายเสียงขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยตามนัยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พุทธศักราช 2498 08/04/2502
116138 ขอให้พระภิกษุช่วยเป็นครูสอนในโรงเรียนประชาบาล 08/04/2502
116139 เงินสงเคราะห์เจ้าหน้าที่สำนักงานข้าวและองค์การจัดสรรข้าว 08/04/2502
116140 การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจำปี พ.ศ. 2502 08/04/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี