ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5802 จากทั้งหมด 5831 หน้า แสดงรายการที่ 116021 - 116040 จากข้อมูลทั้งหมด 116610 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
116021 ร่างกฎกระทรวง (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช 2477 ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และการใช้เครื่องหมายราชองครักษ์ ฉบับที่ .. 06/05/2502
116022 ค่ารับรองเกี่ยวแก่การกู้ยืมเงิน กค 06/05/2502
116023 ร่างพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบ ราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 06/05/2502
116024 เทศบาลท่าเรือเก็บค่าไฟฟ้าแพง 06/05/2502
116025 การย้ายวัดกลาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 06/05/2502
116026 อาราธนาพระสงฆ์ไทยไปร่วมพิธีอุปสมบทพระภิกษุอินโดนีเซีย 06/05/2502
116027 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะไปราชการต่างประเทศ 06/05/2502
116028 แต่งตั้งข้าราชการไปประจำต่างประเทศ 06/05/2502
116029 การจัดตั้งจังหวัดยะโสธร 01/05/2502
116030 สถานอบรมและฝึกอาชีพของอันธพาล 01/05/2502
116031 การส่งโค กระบือ ไปจำหน่ายต่างประเทศ 01/05/2502
116032 การจัดสรรงบประมาณที่ได้รับความช่วยเหลือจาก ไอ.ซี.เอ. 01/05/2502
116033 การขุดลอกคลอง 01/05/2502
116034 การสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะกรรมการผู้ว่าการของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 01/05/2502
116035 ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสัญญาเช่าที่ดิน 01/05/2502
116036 คณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 01/05/2502
116037 การปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินบางประการ 01/05/2502
116038 การตรวจร่างสัญญาภาษาต่างประเทศ 01/05/2502
116039 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดคุณสมบัติ พื้นความรู้ และวิธีสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ ในกรมศิลปากร สำหรับส่วนราชการที่มีเหตุพิเศษ พ.ศ. .... 01/05/2502
116040 การค้ำประกันหนี้สินของบริษัทที่รัฐบาลถือหุ้นเกินกว่า 50% 01/05/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี