ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5800 จากทั้งหมด 5886 หน้า แสดงรายการที่ 115981 - 116000 จากข้อมูลทั้งหมด 117720 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
115981 การสั่งจ่ายฎีกาที่ไม่มีเอกสารครบถ้วนตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 19/07/2503
115982 ขอต่ออายุสัญญาเงินกู้เพื่อสถานธนานุเคราะห์ 19/07/2503
115983 สำนักเลขาธิการอีคาเฟ่ขอตัวข้าราชการไปปฏิบัติงาน 19/07/2503
115984 รัฐบาลญี่ปุ่นเสนอให้มีศูนย์กลางโทรคมนาคม 19/07/2503
115985 ตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและสังคายนาประมวลรัษฎากร 19/07/2503
115986 การขุดลอกสันดอนที่ปากแม่น้ำตาปีและการปรับปรุงท่าเรือปัตตานี 19/07/2503
115987 โครงการจัดตั้งศูนย์การประมวลและเผยแพร่เอกสารและสถาบันวิจัย 19/07/2503
115988 การปรับปรุงกิจการไฟฟ้า อำเภอกิ่งอำเภอ และสุขาภิบาลจำนวน 225 แห่ง 19/07/2503
115989 แต่งตั้งกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ 19/07/2503
115990 พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับที่2) พ.ศ. .... 19/07/2503
115991 งบประมาณค่าใช้จ่ายในการซื้อพันธุ์ข้าวปลูกช่วยเหลือชาวนา 19/07/2503
115992 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. 25..) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช 2479 19/07/2503
115993 การแบ่งส่วนราชการในสำนักงานสภาวิจัยแห่งชาติ 19/07/2503
115994 ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม พ.ศ. .... 12/07/2503
115995 ขออนุมัติเดินทางไปประชุม ณ.กัวลาลัมเปอร์ และร่วมในพิธีฉลองการยกเลิกกฏภาวะฉุกเฉินในสหพันธ์มลายา 12/07/2503
115996 เงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง 12/07/2503
115997 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนชั้นพิเศษตำแหน่งรองเลขาธิการ กพ. (นายสุมน รัชไชยบุญ) 12/07/2503
115998 ขออนุมัติซื้อที่ดินของเจ้าพระยาเทเวศรวงษ์วิวัฒน์ 12/07/2503
115999 โครงการสร้างโรงเรียนสาธิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 12/07/2503
116000 การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ 12/07/2503
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี