ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5798 จากทั้งหมด 5816 หน้า แสดงรายการที่ 115941 - 115960 จากข้อมูลทั้งหมด 116305 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
115941 ทุนสำรอง 18/02/2502
115942 กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ 18/02/2502
115943 การกำจัดสุนัขตามถนน 18/02/2502
115944 การย้ายโรงงานฟอกหนัง โรงเลี้ยงไก่ เป็ด สุกร จากคลองเตย 18/02/2502
115945 ขออนุญาตทำการไฟฟ้าชั่วคราว 16/01/2502
115946 เสนอเป็นข่าวและเพื่อทราบ 06/12/2501
115947 ให้หน่วยราชการและองค์การรัฐบาลซื้อดีบุกถลุงจากกรมโลหกิจ อก 01/12/2501
115948 เสนอเพื่อขอรับอนุมัติ 29/11/2501
115949 การฝากเงินขององค์การรัฐบาล 24/11/2501
115950 เสนอเป็นข่าวและเพื่อทราบ 22/11/2501
115951 ให้หน่วยราชการร่วมมือใช้กระดาษไทย อก 20/11/2501
115952 ขอให้พิจารณาการออกประทานบัตร 18/11/2501
115953 การปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการจัดซื้อพัสดุ 29/10/2501
115954 คำวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อความเป็นธรรมแก่สังคม พ.ศ. 2497 20/10/2501
115955 ขออนุมัติโอนการไฟฟ้าชั่วคราวตำบลปากน้ำชุมพร จังหวัดชุมพร ให้แก่ องค์การสะพานปลารับไปดำเนินการ (ซึ่งกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นควรอนุญาต) 20/10/2501
115956 การแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศข้างเคียง 20/10/2501
115957 รายงานกิจการค้าและฐานะการเงินบริษัทเกลือไทย จำกัด 15/10/2501
115958 แต่งตั้งผู้ตรวจราชการชั้น 1 ของกรมตรวจราชการแผ่นดินเนื่องจากกฎ ก.พ. กำหนดให้มีตำแหน่งผู้ตรวจราชการชั้น 1 เทียบอธิบดีและชั้น 2 เทียบรองอธิบดีแล้วจึงขอแต่งตั้งผู้ตรวจราชการชั้น 1 รวม 7 ท่าน 15/10/2501
115959 รายงานสถานการณ์การเรียกเก็บเงินภาษีอากรและเงินผลประโยชน์ที่เก็บได้ในระยะ 7 เดือน 15/10/2501
115960 ขออนุมัติโอนการไฟฟ้าชั่วคราว ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 15/10/2501
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี