ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5794 จากทั้งหมด 5886 หน้า แสดงรายการที่ 115861 - 115880 จากข้อมูลทั้งหมด 117720 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
115861 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนตำแหน่งนายช่างใหญ่สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (นายอุดมศักดิ์ ภาสะวนิช) 23/08/2503
115862 นายเกิน ศรีนวล ขออนุญาตทำการไฟฟ้าชั่วคราวที่ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 23/08/2503
115863 ขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตเพราะเหตุปฏิบัติหน้าที่ราชการ 23/08/2503
115864 สถานะฝนและระดับน้ำ 23/08/2503
115865 ความเห็นของนายจรุง ตุลยานนท์ การจ่ายเงินเดือนเป็นรายสัปดาห์หรือรายปักษ์ 23/08/2503
115866 การคืนสถานฑูตเยอรมนีเดิมที่ กรุงเทพฯ 23/08/2503
115867 ลัทธิฉวยโอกาสของปักกิ่งในกัมพูชา 23/08/2503
115868 การจัดงานฉลองวัน สปอ. ปี พ.ศ. 2503 23/08/2503
115869 ขออนุมัติจ้างข้าราชการวิสามัญชาวต่างประเทศ 23/08/2503
115870 โครงการปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินสายกรุงเทพฯ-นครปฐม 23/08/2503
115871 การประชุมของสหประชาชาติเพื่อหยั่งทราบจำนวนเงินบริจาคบำรุงโครงการขยายความช่วยเหลือทางวิชาการและกองทุนพิเศษแห่งสหประชาชาติ ปี2505 23/08/2503
115872 งบประมาณโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่ จังหวัดกระบี่ และโรงงานผลิตปุ๋ยเคมีจากลิกไนท์ที่แม่เมาะ จังหวัดลำปาง 16/08/2503
115873 การสั่งจ่ายฎีกาที่ไม่มีเอกสารครบถ้วนตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 16/08/2503
115874 ร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจปฏิบัติการเกี่ยวกับสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ 16/08/2503
115875 การยกเว้นภาษีอากรสำหรับสำนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การสปอ. 16/08/2503
115876 ร่างพระราชบัญญัติการลิกไนท์ พ.ศ.25.. 16/08/2503
115877 ขอแต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายพระเครื่องเพิ่มเติม 16/08/2503
115878 การยกเว้นอากรสำหรับสิ่งของที่ประเทศภาคีสมาชิกขององค์การสปอ.ส่งเข้ามาช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ ในด้านการป้องกันประเทศไทย 16/08/2503
115879 การต่อสัญญาความช่วยเหลือทางวิชาการระหว่าง ม.ธรรมศาสตร์-อินเดียนา 16/08/2503
115880 การสำรวจและกลั่นน้ำมันที่อำเภอฝาง 16/08/2503
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี