ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5792 จากทั้งหมด 5815 หน้า แสดงรายการที่ 115821 - 115840 จากข้อมูลทั้งหมด 116294 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
115821 ขอยกเว้นบริการส่งวิทยุกระจายเสียงขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยตามนัยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พุทธศักราช 2498 08/04/2502
115822 ขอให้พระภิกษุช่วยเป็นครูสอนในโรงเรียนประชาบาล 08/04/2502
115823 เงินสงเคราะห์เจ้าหน้าที่สำนักงานข้าวและองค์การจัดสรรข้าว 08/04/2502
115824 การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจำปี พ.ศ. 2502 08/04/2502
115825 การหาทุนมาดำเนินงานของบริษัทส่งเสริมเศรษฐกิจแห่งชาติ จำกัด 08/04/2502
115826 ขออนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการบริหารกิจการองค์การอุตสาหกรรมห้องเย็น 08/04/2502
115827 ขอให้ส่งเสริมการศึกษาและค้นคว้าทางสมุทรศาสตร์ 08/04/2502
115828 การแก้ไขสัญญาเงินกู้ค่าพืชกสิกรรมเหลือใช้ (PL 480) 08/04/2502
115829 (1) แต่งตั้งข้าราชการ (2) ขออนุมัติแต่งตั้งศาสตราจารย์ 08/04/2502
115830 การจัดตั้งศูนย์กลางพุทธสถาน ณ กรุงวอชิงตัน 08/04/2502
115831 นโยบายเกี่ยวกับเรื่องดีบุกระหว่างประเทศ 08/04/2502
115832 ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ ตำบลบางจาก อำเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร พ.ศ. .... 08/04/2502
115833 กฎหมายเกี่ยวกับการทำงบประมาณ 02/04/2502
115834 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 02/04/2502
115835 การแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำประเทศกรีซ 02/04/2502
115836 การไปศึกษาดูงานหรือไปประชุม ณ ต่างประเทศ 31/03/2502
115837 ขออนุมัติงบประมาณเป็นค่าก่อสร้างต่อเติมโรงพยาบาลสมุทรสาคร 26/03/2502
115838 การย้ายโรงฟอกหนัง 26/03/2502
115839 การย้ายโรงพยาบาลโรคติดต่อพญาไท 26/03/2502
115840 ขออนุมัติยกฐานะสถานอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์นและกรุงเวียนนาขึ้นเป็นสถานเอกอัครราชทูต 26/03/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี