ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5789 จากทั้งหมด 5800 หน้า แสดงรายการที่ 115761 - 115780 จากข้อมูลทั้งหมด 115994 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
115761 ร่างพระราชบัญญัติยกเว้นภาษีอากรและค่าธรรมเนียมบางประเภทให้แก่ผู้ไดัรับพระราชทาน เหรียญชัยสมรภูมิ พ.ศ. .... ร่างกฎกระทรวง (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติยกเว้น ภาษีอากรและค่าธรรมเนียบบางประเภทให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ พ.ศ. .... และร่างระเบียบสำนักคณะรัฐมนตรี (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติเหรียญ งานพระราชสงครามในทวีปยุโรป พ.ศ. 2497 06/08/2501
115762 ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการพนัน พ.ศ. .... 06/08/2501
115763 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดคุณสมบัติ พื้นความรู้ และวิธีสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ ในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับส่วนราชการที่มีเหตุพิเศษ พ.ศ. .... 06/08/2501
115764 ร่างพระราชบัญญัติยานพาหนะทางบก พ.ศ. 24.. 06/08/2501
115765 การจัดงานฉลองรัฐธรรมนูญประจำปี 2501 06/08/2501
115766 ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลตลิ่งชัน ตำบลปากข้าวสาร ตำบลกุดนกเปล้า ตำบลหนองปลาไหล ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี พ.ศ. .... 06/08/2501
115767 ร่างกฎกระทรวง (พ.ศ. 2501) ออกตามความในพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501 06/08/2501
115768 ขอพระราชทานยศ นายพลตำรวจโท นายพลตำรวจตรี 06/08/2501
115769 การจัดงานฉลองวันสหประชาชาติปี พ.ศ. 2501 06/08/2501
115770 การควบคุม องค์การของรัฐบาล และบริษัทที่รัฐบาล ถือหุ้นกว่า 50% 06/08/2501
115771 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2501) ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2482 (เปลี่ยนชื่อสำนักงานบัญชีในท้องที่ต่างๆ และกำหนดที่ตั้งตลอดจนเขตอำนาจใหม่) 06/08/2501
115772 ร่างพระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 25.. 04/08/2501
115773 ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในท้องที่ชายแดนด้านติดต่อกับเขตประเทศกัมพูชา 04/08/2501
115774 ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณประจำปี 2501 04/08/2501
115775 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปราบปรามผู้ละเมิดฝ่าฝืนกฎหมาย เกี่ยวกับการสงวนและคุ้มครองป่า 04/08/2501
115776 แต่งตั้งคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง 04/08/2501
115777 การติดตั้งโทรศัพท์เชื่อมการติดต่อระหว่างไทยกับสหพันธ์มาลายา 04/08/2501
115778 ต่าง ๆ ที่ท่านนายกรัฐมนตรี เสนอ (1)บำเหน็จพิเศษผู้ถึงแก่กรรมในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ (2)ให้เร่งรัดปฏิบัติงานตามโครงการ (3)คำร้องของประชาชน และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (4)ให้กระทรวงทบวงกรมต่าง ๆ พิจารณาหาทางเพื่อให้ราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีงานทำ 30/07/2501
115779 คำร้องของประชาชนและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 30/07/2501
115780 ให้เร่งรัดปฏิบัติงานตามโครงการ 30/07/2501
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี