ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5788 จากทั้งหมด 5901 หน้า แสดงรายการที่ 115741 - 115760 จากข้อมูลทั้งหมด 118011 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
115741 ผลการพิจารณาตรวจบัญชีรายการเครื่องจักรเพื่องดเว้นอากรขาเข้า 28/02/2504
115742 การทำสัญญากับบริษัทเดอเกรมองต์ แอคฟิ 28/02/2504
115743 ขอเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอกขึ้นเป็นชั้นพิเศษ (นายเครือ ลักษณะโปเศศ) 28/02/2504
115744 ขอเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอกขึ้นเป็นชั้นพิเศษ (นายแสวง กุลทองคำ) 28/02/2504
115745 แต่งตั้งคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 28/02/2504
115746 เชิญให้เข้าร่วมในการประกวดเกี่ยวกับพระคัมภีร์โกหร่าน 28/02/2504
115747 คณะกรรมการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 28/02/2504
115748 การตั้งโรงพิมพ์ธนบัตร 28/02/2504
115749 คำแปลข่าวเรื่องเอลเลนเดอร์เร่งให้สหรัฐตัดความช่วยเหลือไทย 28/02/2504
115750 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนตำแหน่งหัวหน้าแผนกคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 28/02/2504
115751 เบี้ยประชุมกรรมการ การลิกไนท์ 28/02/2504
115752 การประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 15 28/02/2504
115753 เงินค่าใช้จ่ายสำหรับกองอาสารักษาดินแดน 28/02/2504
115754 นายยู่เพี้ยน ณ นคร ร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำแร่ ที่เกาะสมุย และเกาะพงัน 28/02/2504
115755 รัฐบาลเวียดนามขอแต่งตั้งนาย CAO THAI BAO เป็นเอกอัครราชฑูตเวียดนามประจำประเทศไทย 28/02/2504
115756 แผนดำเนินงานศูนย์ฝึกการบินพลเรือนในประเทศไทย 28/02/2504
115757 การให้ความสนับสนุนการเข้าเป็นภาคีความตกลงดีบุกระหว่างประเทศโดยจำกัดเฉพาะประเทศ ที่เป็นสมาชิกของสหประชาชาติ 28/02/2504
115758 โครงการปรับปรุงวิทยาลัยธนบุรี ของกระทรวงศึกษาธิการ 28/02/2504
115759 ขอเลื่อนข้าราชการพลเรือนชั้นเอกขึ้นเป็นชั้นพิเศษ (นายสมาน บุราวาศ) 28/02/2504
115760 บัตรประจำตัวประชาชน 28/02/2504
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี