ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5788 จากทั้งหมด 5794 หน้า แสดงรายการที่ 115741 - 115760 จากข้อมูลทั้งหมด 115868 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
115741 ตั้งคณะกรรมการสอบสวนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของธนาคาร อาคารสงเคราะห์ 12/05/2501
115742 ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2497 พ.ศ. .... 12/05/2501
115743 การค้ำประกันของกระทรวงการคลังหรือรัฐบาล 12/05/2501
115744 การเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศตุรกี 12/05/2501
115745 ร่างพระราชบัญญัติบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ ยกเลิกพระราชบัญญัติธนาคารอุตสาหกรรม พ.ศ. 2495 พ.ศ. .... 12/05/2501
115746 การจ้างลูกจ้างชั่วคราว 07/05/2501
115747 ระเบียบสำนักคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการจ้าง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2501 และระเบียบสำนักคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2501 07/05/2501
115748 ราษฏรขาดแคลนน้ำบริโภค 07/05/2501
115749 ขอความผ่อนผันไม่ต้องเก็บภาษีโภคภัณฑ์สุราผสมที่ผลิตในประเทศ 07/05/2501
115750 ขอลดพิกัดอัตราภาษีขาเข้าสำหรับรถจิ๊ปวิลลีส์โอเว่อร์แลนด์ 07/05/2501
115751 การตัดสินการประกวดราคาการรับเหมาก่อสร้างเขื่อนภูมิพล 07/05/2501
115752 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเก็บเงินบำรุงการศึกษาในโรงเรียนรัฐบาล 07/05/2501
115753 บริษัทส่งเสริมเศรษฐกิจแห่งชาติ จำกัด 28/04/2501
115754 การจัดงานฉลองวันกรรมกร วันที่ 1 พฤษภาคม 2501 28/04/2501
115755 ห้ามการซื้อรถยนต์ขององค์การรัฐบาล ธนาคารหรือบริษัทที่รัฐบาลถือหุ้นเกินกว่า 50% และหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น 23/04/2501
115756 ปรับปรุงและแต่งตั้งกรรมการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 23/04/2501
115757 การจัดงานฉลองวันกรรมกรสากล (เมย์เดย์) 23/04/2501
115758 คณะกรรมการสอบสวนบุคคลและกิจการของบริษัทส่งเสริมเศรษฐกิจแห่งชาติ จำกัด ขอความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 21/04/2501
115759 บริษัทส่งเสริมเศรษฐกิจแห่งชาติ จำกัด 21/04/2501
115760 (1)ราคาปูนซิเมนต์ (2)ทางหลวงจากพระนคร-จังหวัดตาก (3)งบประมาณค่าใช้จ่ายเมื่อฝนแล้ง 21/04/2501
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี