ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5787 จากทั้งหมด 5800 หน้า แสดงรายการที่ 115721 - 115740 จากข้อมูลทั้งหมด 115994 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
115721 การดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องบินแบบซุเปอร์คอรสเตลเลชั่น 10/09/2501
115722 ขออนุมัติขายเครื่องบินสุเปอร์ ยี จำนวน 3 เครื่อง 10/09/2501
115723 นโยบายการตั้งรายจ่ายในงบประมาณประจำปี 2502 กค 08/09/2501
115724 ร่างพระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 08/09/2501
115725 การส่งรายงานแสดงยอดเงิน รับ - จ่าย และคงเหลือของเงินกู้สวัสดิการ 03/09/2501
115726 ขอเก็บพิมพ์ลายนิ้วมือข้าราชการ 03/09/2501
115727 ขอปรับอัตราเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ผอ.กอง สปอ. 03/09/2501
115728 ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 03/09/2501
115729 เงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในเด็ก 03/09/2501
115730 อัตราอากรสลักเกลียวต่อราง 01/09/2501
115731 ฐานะของสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ 01/09/2501
115732 ประมวลความต้องการของจังหวัดต่าง ๆ ตามข้อเสนอของสมาชิกพรรคชาติสังคม 01/09/2501
115733 บริษัทเดินอากาศไทย จำกัด ขออนุมัติซื้อเครื่องบิน ดี.ซี.3 01/09/2501
115734 แก้ไขพระราชบัญญัติการไฟฟ้ายันฮี 01/09/2501
115735 พระราชบัญญติคุ้มครองหมุดหลักฐานการแผนที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 01/09/2501
115736 การก่อสร้างโรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 27/08/2501
115737 การนำเงินเลื่อนขั้นของแผนกอื่นมาเลื่อนอันดับ 27/08/2501
115738 ความร่วมมือกับรัฐบาลสหพันธรัฐเยอรมันในการจัดตั้งโรงเรียนเทคนิค 27/08/2501
115739 การขอยกเว้นภาษีในการส่งเครื่องอุปกรณ์เครื่องมือในการสำรวจแหล่งแร่เหล็ก 27/08/2501
115740 บริษัทเหมืองแร่บูรพาเศรษฐกิจ จำกัด ขอส่งภาชนะดีบุกผสม ออกนอกประเทศ 27/08/2501
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี