ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5782 จากทั้งหมด 5800 หน้า แสดงรายการที่ 115621 - 115640 จากข้อมูลทั้งหมด 115994 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
115621 การเลิกการสูบฝิ่น 18/02/2502
115622 บริษัท ไทยโทรทัศน์ จำกัด 18/02/2502
115623 การอุตสาหกรรม 18/02/2502
115624 ให้กวดขันการรักษาความลับของทางราชการ 18/02/2502
115625 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขอำนาจในการปฏิบัติงานของรัฐมนตรี 18/02/2502
115626 เกี่ยวแก่การคลัง, การเศรษฐกิจ 18/02/2502
115627 บริษัทเดินอากาศไทย จำกัด 18/02/2502
115628 การปล่อยคนอันธพาล 18/02/2502
115629 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติกู้เงินเพื่อการบูรณะ และวิวัฒนาการแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2499 18/02/2502
115630 ทุนสำรอง 18/02/2502
115631 กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ 18/02/2502
115632 การกำจัดสุนัขตามถนน 18/02/2502
115633 การย้ายโรงงานฟอกหนัง โรงเลี้ยงไก่ เป็ด สุกร จากคลองเตย 18/02/2502
115634 ขออนุญาตทำการไฟฟ้าชั่วคราว 16/01/2502
115635 เสนอเป็นข่าวและเพื่อทราบ 06/12/2501
115636 ให้หน่วยราชการและองค์การรัฐบาลซื้อดีบุกถลุงจากกรมโลหกิจ อก 01/12/2501
115637 เสนอเพื่อขอรับอนุมัติ 29/11/2501
115638 การฝากเงินขององค์การรัฐบาล 24/11/2501
115639 เสนอเป็นข่าวและเพื่อทราบ 22/11/2501
115640 ให้หน่วยราชการร่วมมือใช้กระดาษไทย อก 20/11/2501
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี