ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5781 จากทั้งหมด 5800 หน้า แสดงรายการที่ 115601 - 115620 จากข้อมูลทั้งหมด 115994 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
115601 แต่งตั้งเลขานุการรัฐมนตรี 25/02/2502
115602 ปรับปรุงคณะกรรมการพิเศษเพื่อพิจารณาอนุมัติอนุสัญญาต่าง ๆ 25/02/2502
115603 แต่งตั้งอธิบดีกรมโยธาเทศบาล 25/02/2502
115604 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ 25/02/2502
115605 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้นายทหารต่างประเทศ 25/02/2502
115606 รัฐบาลนอรเวย์ทาบทามขอความเห็นชอบในการแต่งตั้ง เมอสิเออร์ ดิทเลฟ คนุดเสน เป็นอัครราชทูตประจำประเทศไทย 25/02/2502
115607 ขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำกระทรวงและตั้งอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนชั้นพิเศษ 3 อัตรา 25/02/2502
115608 การคุมขังคนอันธพาล 25/02/2502
115609 มอบหมายให้ พลเอก ถนอม กิตติขจร รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานแทนนายกรัฐมนตรี 18/02/2502
115610 กำหนดเขตโรงงานอุตสาหกรรม 18/02/2502
115611 การสร้างเมืองใหม่นอกเขตชุมนุมชน 18/02/2502
115612 การปฏิบัติราชการ 18/02/2502
115613 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขอำนาจในการปฏิบัติงานของรัฐมนตรี 18/02/2502
115614 การปฏิบัติราชการ 18/02/2502
115615 ให้กวดขันการรักษาความลับของทางราชการ 18/02/2502
115616 การอพยพชาวญวน 18/02/2502
115617 ยกเลิกการสั่งเครื่องโทรทัศน์และการจดทะเบียนเครื่องรับวิทยุ 18/02/2502
115618 การจัดทำสถิติการปฏิบัติราชการ 18/02/2502
115619 การปรับปรุงสำนักนายกรัฐมนตรี 18/02/2502
115620 บริษัทส่งเสริมเศรษฐกิจแห่งชาติ จำกัด 18/02/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี