ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5780 จากทั้งหมด 5816 หน้า แสดงรายการที่ 115581 - 115600 จากข้อมูลทั้งหมด 116305 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
115581 ขอให้ผ่อนผันและช่วยเหลือบริษัทไม้อัดไทย จำกัด 08/07/2502
115582 รายงานสถานการณ์ในการเรียกเก็บภาษีอากรและเงินผลประโยชน์ที่เรียกเก็บได้ในระยะ 5 เดือน ในปี 2502 08/07/2502
115583 โครงการสร้างทางหลวงแผ่นดิน 08/07/2502
115584 การเชิญกษัตริย์มลายาเสด็จมาเยือนประเทศไทย 08/07/2502
115585 การเผยแพร่กิจการของรัฐด้วยวารสารสั้น ๆ และด้วยข่าวทางวิทยุ ฯ 08/07/2502
115586 การขายเครื่องบินซุปเปอร์คอนสเตเลชั่น 1049 จี. และการร่วมมือกับสายการบิน เอส. เอ. เอส 08/07/2502
115587 กองทุนพิเศษเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศที่ยังไม่พัฒนา 08/07/2502
115588 ขอแต่งตั้งเพิ่มผู้แทนในคณะผู้แทนรัฐบาลไทยที่จะทำการเจรจากับคณะผู้แทนรัฐบาลลาว 08/07/2502
115589 การประชุมสหประชาชาติเพื่อหยั่งทราบจำนวนเงินบริจาคบำรุงโครงการขยายความช่วยเหลือ ทางวิชาการและกองทุนพิเศษ สำหรับปี 2503 08/07/2502
115590 การควบคุมคุณภาพสินค้า 08/07/2502
115591 การเก็บภาษีสินค้าขาออก 08/07/2502
115592 (1) บริษัทชลประทานซีเมนต์ จำกัด (2) การพิจารณารับปูนซีเมนต์ของบริษัทชลประทานซีเมนต์ จำกัด เป็นสินค้านโยบายในการจ่าย รถบรรทุกสินค้าของการรถไฟแห่งประเทศไทย 08/07/2502
115593 คอมมิวนิสต์กล่าวร้ายประเทศไทยทางวิทยุกระจายเสียงและหนังสือพิมพ์ 08/07/2502
115594 การเผยแพร่กิจการของรัฐด้วยวารสารสั้น ๆ และด้วยข่าวทางวิทยุฯ 08/07/2502
115595 เครื่องบินพม่าเข้ามายิงปืนกลถูกราษฎรไทยตาย 06/07/2502
115596 ให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานทางสำนักงานวางแผนฝ่ายทหาร ณ องค์การสนธิสัญญาร่วมป้องกัน เอเซียอาคเนย์ 06/07/2502
115597 โครงการปรับปรุงและขยายกิจการโทรศัพท์ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 06/07/2502
115598 (1) การประชุมปลัดจังหวัดและนายอำเภอทั่วราชอาณาจักร (2) ขออนุมัติจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการประชุมปลัดจังหวัด และนายอำเภอ ** 06/07/2502
115599 ร่างพระราชบัญญัติสภาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... 06/07/2502
115600 สวีเดนขอเลื่อนฐานะสถานอัครราชทูตขึ้นเป็นสถานเอกอัครราชทูตและขอความเป็นชอบในตัวบุคคล ที่จะแต่งตั้งมาเป็นเอกอัครราชทูต 01/07/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี